Arealtellingen over åker og eng 1945

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

AREALTELLINGEN 1945 OVER ÅKER OG ENG

Dette året ble det foretatt en omfattende jordbrukstelling foretatt av Bjarkøy jordstyre, registreringen på Sandsøy ble foretatt av Johan Molin. Tellingen ble også foretatt i resten av kommunen.  Krigen hadde ført til at brukerne måtte utnytte jorda best mulig. Det kan være på sin plass å ta med denne tellingen som viser hvordan gårdpartene var utnyttet med datidens muligheter og arbeidskraft.

 

Areal i da, de tre siste rubrikker viser tildelt kunstgjødsel i 1946 i kg.

1-Poteter,
2-Rotvekster,
3-Frøavl,
4-Kål,
5-Gulrot,
6-Grønnfor,
7-Dyrket eng,
8-Naturlig eng,
9-Kulturbeiter overflatedyrket

 

Den samme oppstillingen er vist ved omtalen av hvert bruk med brukerens navn i 1945, her samlet for hele Sandsøya.

 

Arealtelling