Dyperuptiver

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Dyperuptiver

 

Den kjemiske sammensetningen og mineralinnholdet benyttes til inndelingen av eruptivbergartene, mengden av kiesel (kvarts) er svært avgjørende. Bergarter med mye kvarts kalles sure.  Bergarter med lite kvarts og mye kalsium og magnesium kalles basiske. En forenklet oversikt kan være fremstillingen nedenfor.

 

Geo-004 (Small)

 

Vi kan også inndele disse bergartene i "grupper":

 

1.GRANITT-GRUPPEN (omkring 70% kvarts), hovedmineraler: kvarts, kaliumfeltspat og glimmer. Den røde fargen i Grytøyfjellene kommer av et stort innhold av kaliumfeltspat (ortoklas).
2.SYENITT-GRUPPEN.  Mest kjent fra Oslo-feltet. Hovedmineralet er kalium-(natrium-)feltspat, noe plagioklas, glimmer, hornblende og pyroksen forekommer.
3.DIORITT-GRUPPEN.  Hovedmineralet er plagioklas, dertil hornblende, pyroksen eller glimmer, sjeldnere kvarts.
4.GABBRO-GRUPPEN (omkring 50% kvarts), en mørk, tung bergart med hovedmineralene plagioklas og pyroksen, sistnevnte kan være hornblende eller olivin.

 

 

Dypbergartene er størknet nede i jordskorpa og har en mer eller mindre jamkornig struktur, grovkornet der størkningen har foregått langsomt. Bergartene på den vestre del av Sandsøya er mer eller mindre finkornete dyperuptiver, jfr. bildene.

 

Geo-002 (Small)

Bergarter i det populære turområdet "Stranda".

 

Geo-003 (Small)