Elginfo februar 2015

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Elgtellinger

Tellinger med helikopter ble foretatt i februar 2014 og nå i februar 2015. I 2014 ble det telt 93 dyr.

Dette førte til at det ble besluttet å avskyte 58 dyr av ulike slag. Vi må berømme innsatsen til jegrene

og ikke minst de som tok hånd om alle dyrene og fikk disse solgt til grunneiere og andre kjøpere.

Resultatet av jakta ble 52 felte dyr. Det var litt mindre enn målet på 58 dyr. Det ble ikke enkelt å felle

akkurat antallet med oppsatt mengde av okser, kyr og spesielt kalver.  

 

Tellingen februar 2015:

8 kyr, 8 okser, 2 kalver og ett dyr av ukjent kjønn. En tar sikte på at bestanden holdes på 10

vinterbeitende elg.

 

elg2015-4

 

elg2015-3

 

Elgbestanden og mattilgangen

Det gikk først og fremst ut over tilgangen på "skav", osp, rogn og selje. De siste to årene har også elgen

beitet på einer om vinteren. Om sommeren er tilgangen på et rikt utvalg av gras og blomsterplanter

ennå til stede, men belastningen har vært for stor.  Beiting på jordene til bøndene er også et betydelig

problem, både vår og høst(etterslåtten har blitt minimal der elgen har vært).

 

Som ventet ble det telt flere elger på østsiden av øya, 11 elger i 2015 og på vestsiden 8 elger. Øya er

delt i to geologisk sett, gneiser og granitter i vest gir mindre forvitring og tilgang på mineraler.

Østsiden av øya er igjen delt i to med leirglimmerskifer (fylitt) mot vest og kalkbergarter mot øst.

Fylitten inneholder mye "glimmer" som frigjør viktige plantemineraler som kalium(K), magnesium(Mg)

og kalsium(Ca). Kalkbergarten inneholder mye lett forvitrelig kalsium som også frigjør andre mineraler

og næringsstoffer (tilsvarer bøndenes kalking for å frigjøre andre mineraler).

 

elg2015-2 elg2015-1

Den fine hegga i Slettebakken måtte hogges.          Selja ble elgmat både før og etter at den var nedsagd og hjemkjørt.