Fjerde del 1960 og fremover

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Perioden 1960 - 2012

1960 - 1990

Tiårene etter 1960 er en tung tid for laget. Primæroppgaven blir drift og vedlikehold av Folkvang. I perioder kunne selv det være vanskelig.  Årsmeldingen for 1984 kan være et godt eksempel på dette. «Med hensyn til arbeid, har året 1984 vært på bånn. En må innrømme at ingenting er blitt gjort på huset» Og avslutningsvis i årsmeldingen står: « Laget er fri for penger og regningene strømmer på. Årsmøtet må diskutere om det skal tas opp lån for å holde hjulene i gang, eller om vi skal spikre igjen dører og vinduer» Nå er nok siste del av uttalelsen mer skrevet i frustrasjon over at innsatsen fra lagets medlemmer har vært heller laber en periode, enn et reelt forslag om å stenge huset. Men likevel er det et faktum at viktigste punkt på årsmøtet i 1985 var husets framtid/ lagets framtid. Det var enstemmighet om å fortsette driften. Laget er uten tvil på 70- og 80-tallet inne i en tung periode. I en kommentar til årsmeldingen i 1974 sendt  Noregs Ungdomslag har formann skrevet at «Laget fungerer nærmest som en huskomite, da folketallet på stedet er i sterk tilbakegang»  Medlemstallene understreker denne utviklingen. I 1966 oppgis antall betalende medlemmer til 37. I 1973 er tilsvarende tall 12, i 1974 8 og i 1981 6.  Samtidig er det vanskelig å se noen helt klar tendens.  I 1976 oppgis antall medlemmer til 30 og året etter til 31. Det er vanskelig å si noe sikkert om hva disse svingningene i medlemstall skyldes, men det er tydelig at man i enkeltår har tatt krafttak for å mobilisere. En annen kilde som også viser at laget i denne perioden sliter tungt, er utskrift fra møtebok Bjarkøy kommune fra 29.april 1977 hvor det står at «U.L. Vetten , Sandsøy, gis et tilskott på kr. 3.000.- for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjon som laget befinner seg i for tiden»

At utfordringene hva gjelder drift og vedlikehold var mange, skal heller ikke underslås.  Vannsaken er en gjenganger. I beretningen for 1965 står det at en har fått lagt plastledning m. skåler fra brønnen og inn til huset. Ny handpumpe er også innkjøpt.  I 1972 vedtar laget å koble seg til det nye vannverket. Det åpner også for å få utbedret sanitæranlegget på huset.  I den anledning må det også graves kloakkgrøft fra huset og ned til sjøen. På styremøte 25.3.1973 blir det besluttet at en skal få gjort et kostnadsoverslag og at en skal «søke om lån til innsetting av nye vinduer og sanitæranlegg.» Størrelsen på lånet ble satt til kr. 20 000.-.  For å få fortgang i arbeidet tilbyr Maldevin Hansen seg å forskuttere arbeidet med kloakken. Av kildene framgår ikke direkte når arbeidet med kloakk og nytt sanitæranlegg ble endelig utfør, men indirekte kan en slutte at det må ha blitt gjort i løpet av året 1974. Av møtereferat av 7.12. 76 framgår det at nye vinduer er satt inn. 7 stykker i alt. I 1976 går en også over til elektrisk oppvarming av huset. 3 varmeovner blir montert i lillesalen, 5 i storsalen. Noe av lysarmaturet blir i den sammenheng også byttet ut. En annen utgiftspost er musikkanlegget. Vedlikehold, reparasjon, evt.kjøp av nytt er en stadig gjenganger på møtene. I 1981 vedtar en kjøp av nytt sceneteppe.

Dugnadsinnsatsen er som sedvanlig høy, og det er mye arbeid som utføres på dugnad. Maling av lillesal, kjøkken og storsal, maling av hus utvendig, inngjerding av tomt, legging av plater og belegg i lillesalen. En periode blir det også hogd juletrær for salg i lagets plantefelt, et tiltak som gir noen ekstra kroner til en slunken kasse. Det samme gjelder vedsalg fra samme plantefelt. Ellers er det div. inntektsfester som kan skaffe noen kroner til drift. Tombolaer og bingo gir også viktige bidrag. Men når det gjelder midler til drift av huset av huset, så må vi ikke glemme  innsatsen til klubben «Skravla» senere «Håndverksklubben». Den innsatsen denne dameklubben gjør for drift/vedlikehold av Folkvang, og da særlig etter 1995, vil vi for øvrig komme tilbake til i et eget avsnitt.

Selv om de tiårene vi her har tatt for oss i perioder synes å ha vært tunge for laget, så bør en ikke svartmale for sterkt. I noen av disse årene holder laget oppe tradisjonen med å arrangere karneval. I 1989, 1990 og 1991  blir det arrangert revy. Noe tradisjonelt lagsarbeid blir også utført. I 1977 ble det arrangert leikarkurs med god oppslutning. Man får i en periode også en leikarring for barn. Fra denne perioden må vi også ta med at i 1982 feiret laget 60-årsjubileum på Folkvang med varm aftens og diverse underholdning.

1990 – 2012

Det er et langt sprang fra den pessimismen som preger årsmeldinga i 1984 der ett alternativ er å «spikre dører og vinduer igjen» fram til den perle av et forsamlingshus man kan skilte med i jubileumsåret. Mye av det arbeidet/den innsatsen som er nedlagt, skjer i de nærmeste årene før sekelskiftet og i det første tiåret etter. At så mye positivt skjer i denne perioden, har nok mange årsaker, men noen medvirkende faktorer kan uten tvil trekkes fram; dameklubben Skravla/Håndversklubben innsats koblet opp mot at laget også får et meget driftig styre.  Samtidig foregår det en diskusjon om laget skal melde seg ut av Troms Ungdomsfylking. Også i denne saken tar det noen år før endelig avgjørelse faller. Men på et orienteringsmøte/allmannamøte på Sandsøy skole i 1996 blir det besluttet at «UL vetten skal fortsette som lokallag (ikke tilsluttet NU og TFU). Samtidig beslutter man at «dameklubben danner eget  internlag»,og å  «innhente skriftlig attestering fra NU og TUF om at de ikke har noen form for eierinteresse i huset Folkvang. I tillegg ønsker en «å utrede og foreta oppkjøp/utdeling av en best hensiktsmessig tomt som tildeles UL Vetten» På styremøte 20.11. 97 opplyses at «det endelig er foretatt oppmåling av tilleggstomt til ungdomshuset» og skjøtet på egen tomt ble tinglyst 22.jan. 1998. Alle disse tiltakene må sies å være viktige forutsetninger for den utvikling som skjer de neste årene. Millenniumstilskuddet som laget fikk tildelt i 1999 må også trekkes inn her.

Tale ved Ragnhild Osen (Medium)

Dameklubben Skravla.

Den beste kilden for hva som nå skjer på Folkvang i årene rundt sekelskiftet, det finner vi faktisk i møteboken fra dameklubben Skravla, eller Håndversklubben som den blir hetende etter 1997. Denne klubben blei starta så tidlig som i 1964, og ett av de viktigste formålene var å skaffe midler «til diverse ting til ungdomshuset»  Men klubben så seg også råd til i 1973 å kjøpe kapper til konfirmantene. Storparten av 80-tallet var det ingen eller liten aktivitet i klubben, men i 1992 gjenopptar man arbeidet og målet er igjen å arbeide for restaurering av Folkvang.  Av møteboka framgår at »de som satte i gang var Britt, Inger, Dagrun, Wenche, Jorun, Sylvi, Ann-Karin, Torun, Oslaug E., Pauline, Hildur, Ingbjørg, Marit, Marie, Anne Lise» Klubbens medlemmer gjør i årene fremover en enestående innsats for å skaffe midler til huset, ikke minst er de mange tombolaer de arrangerer svært inntektsgivende.  I møtereferatet fra april 1993 står «Hele kjøkkeninnredningen er nu kommet på plass, kr 25 000.-. Før påske kom oppvaskmaskinen og ovnen på plass.»  Samtidig ordnes det elektriske anlegget på kjøkkenet og nytt sikringsskap monteres. Det opplyses også at hele huset nå er blitt isolert. Hele prosjektet kom på 140 000.- Det opplyses at klubben Skravla har bidratt med nesten 48 000.-. Til den resterende sum har Båtforeningen bidratt med kr. 6000.-, bygdelisten år 93/94 kr. 23 000.-, Sandsøydagene kr. 10 000.- og Bjarkøy kommune 54 000.- I 1995 er det restaurering av garderobene som står for tur. Nye plater i taket, nytt belegg på golvet, veggene malt, nye gardiner, vinduene reparert. I tillegg blir det nytt elektrisk opplegg. Samme år skjer også en restaurering av lillesalen. Veggene males, veggen mot kjøkken sages ut og kakedisk og bruskjøla monteres. Også her går en til innkjøp av nye gardiner og lampetter. Det blir kjøpt inn nytt bestikk, nye glass og kopper til kjøkkenet.

I 1996 er det storsalen som står for tur. Noe av det elektriske anlegget blir skiftet ut. Gulvet på loftet blir isolert, veggene malt, furupanel legges på nederste del.  I 1997 bidrar klubben med 6000.- til det nye vifteanlegget. Dessuten kjøpes det gardiner og duker til storsalen og div utstyr til kjøkkenet.

Vi har i denne framstillingen bare tatt med den delen av klubbens innsats som har vært rettet mot ungdomslaget og drift/restaurering av Folkvang.  Men i en parentes må nevnes at klubben også har bidratt mye til andre formål. Penger er gitt til MR-maskinen på Harstad sykehus. Penger og klær ble gitt til nødstedte i Nord-Vest Russland, julebord for pensjonistene er blitt arrangert. Nå må det presiseres at selv om Håndverksklubben gjør en mektig innsats, så ville ikke alt dette arbeidet vært mulig uten et engasjert styre i laget og den sedvanlige dugnadsviljen fra den jevne sandsøyværing.

Som en skjønner er det et omfattende restaureringsarbeid som blir gjort i disse årene. Noe av det som gjenstår er å få bygd handicaptoiletter og rullestolrampe ved utgangen. Det arbeidet blir fullført i 1999. I 1999 får laget tilsagn om et fylkeskommunalt kulturtilskudd (millenniumstilskudd) på kr. 129 000.- I årsberetningen for 1999 står det at det ble utbetalt et forskudd på kr.100 00.- « Det medførte at vi kunne fullføre pålagt ombygging inneværende år, hvor det er gitt ferdigattest fra kommunens tekniske etat. «

I 2000 får laget utbetalt de resterende fylkeskommunale kulturmidlene (kr. 31 800). I tillegg får laget tilskudd fra Håndverksklubben, Sandsøydagene og Sandsøy båtforening ,tilsammen kr. 25 000.-. Laget har også en egeninntekt på kr. 20 010.- på kontingent, husleie etc. Dette gjør at det igjen blir utført et stort løft i utbedringer på og rundt Folkvang. Alt av elektrisk anlegg blir fornyet og forbedret, utvendige platter kommer på plass, grusing av gårdsplassen blir utført, parkeringsplassen klargjøres for toppdekke. Pokalskap monteres. I 2001 kommer dragehodene på plass, grunnmuren utbedres og det kjøpes inn og monteres sprosser for vinduene.

Det er en gigantisk restaureringsprosess som gjøres på Folkvang i den knappe tiårsperioden vi nå har tatt for oss. En restaurering som bare var mulig takket være en eventyrlig pågangsvilje og dugnadsinnsats av de involverte. Enkelte ildsjeler gikk nok foran og burde kanskje vært nevnt med navn, men her nøyer vi oss med å si at hele øyas befolkning skal ha all ære. Eller som det står i en kommentar.» Alle på øya har egentlig gjennom sin innsats en aksje i huset» Det er derfor ikke urimelig at det i årsberetningen for 2002 står at «Etter mange år med dugnadsarbeid på Folkvang, har 2002 vært et stille år.»

 

Utvidelse av kjøkkenet.

Men på Sandsøy sover ikke bjørnen lenge, og iallfall ikke i 100 år som Tornerose. De neste årene er det riktignok ikke de store prosjektene det jobbes med, men gulvet i Storsalen slipes og oljes flere strøk, vinduskarmene males, huset rundvaskes, det monteres forheng mellom storsal og lillesal. Grusing av vei og parkeringsplass foretas.

Utbygging av kjøkken

Utbygging av huset er for så vidt en gammel sak. Allerede i 1984 er denne saken oppe, men den gang var det ikke midler til et slikt tiltak. Nå tas denne saken opp med full tyngde. Man tenker seg utbygging av kjøkken og  lillesal mot øst. Ett av argumentene er at ikke minst arrangementer i forbindelse med Sandsøydagene har vist et klart behov for større kjøkken. Etter en nærmere utredning kommer en tidlig i 2007 fram til at kostnadene ved en utvidelse av kjøkkenet blir for store, og man går inn for bare « å stelle det gamle». Men på høsten samme år er man kommet på andre tanker, etter mange og lange diskusjoner. På styremøtet 6.10. blir det besluttet at en skal utvide kjøkkenet mot nordøst. For å sikre finansieringen og for å sikre at man hadde full støtte i lokalbefolkningen til et slikt stort prosjekt, innkalles alle lag og foreninger på Sandsøy til et møte. Man enes så om følgende finasieringsplan:

Sandsøydagene                kr. 80 000.-

UL Vetten                        kr. 65 000.-

Kafe                                kr.   8000.-

Elgfest                        kr. 10 000.-

Idrettslaget                        kr. 35 000.-

Startkapitalen skulle etter dette være kr. 181 000.- I tillegg, ikke overraskende, skulle storparten av arbeidet baseres på dugnad. Dette er oversikten i følge møtereferat av 6.10.07. I en oppsummering av prosjektet skrevet noe senere står det at « Da vi bestemte oss for utvidelsen og renovering av kjøkkenet, hadde vi ca 80 000.- på konto i Sandsøy Vel ( Ungdoms- og idrettslaget) samt av vi var lovet en gave på 80 000.- fra Sandsøydagene. De største bidragsyterne er som følger: Sandsøydagene med kr. 80 000.-Sandsøy Dameklubb med kr. 23 400.-, Sandsøy Sangkor kr. 3000.-, en privatgave kr.1000.-«

I november 2007 er det oppstart med graving, riving, støyping osv.  Vår 2008 er tilbygget nærmest ferdigstilt mye takket være en dugnadsinnsats en skal lete lenge etter å oppleve, selv på Sandsøya. Igjen kunne det ha vært betimelig å trekke fram noen navn, men samtidig er det også her klart at i dette prosjektet så var det mange deltakere, både unge og gamle, kvinner og menn. Det ble stipulert at dugnadsinnsatsen utgjorde minimum 1000 timer. Det er for øvrig verd å merke seg at denne utbyggingen ble gjort uten et øre i tilskudd.

2008-ul males (Medium)

2008-dugnad lillesal (Medium)

30-2,1-10 (Small)

30-2,1-13 (Small)

Sammenslåing av UL Vetten og Idrettslaget Fram.

Kanskje er det også dette prosjektet som fører til realisering av et forslag som ble framsatt allerede tidlig på 80-tallet og som med jevne mellomrom ble gjentatt, nemlig en sammenslåing av idrettslaget og ungdomslaget. På årsmøtet i laget i 2006 blir det igjen orientert om en sammenslåing av lag og foreninger på øya til et Sandsøy Vel. Man blir enige om å sende ut en høring om dette til aktuelle lag og foreninger. På årsmøtet 2007 fattes det så et endelig vedtak om en sammenslåing av UL Vetten og Fram Sandsøy Sportsklubb. «Det skal være en prøve ett år med felles protokoll, men to regnskap.» I sak 2 på styremøtet 26.5.09 slås fast  at Sandsøy Vel består av

1 UL vetten som drifter grendehuset.

2 Fram Sandsøy drifter sportsaktiviteter

3 Juniorklubben drifter barne- og ungdomsaktiviteter.

Sandsøy Vel er definert som en paraplyorganisasjon for UL Vetten, Sportsklubben Fram og Juniorklubben.  I denne jubileumsberetningen om UL Vetten kan det etter at Sandsøy Vel ble stiftet  være vanskelig å skille hva som skjer i regi av ungdomslaget og hva som kommer inn under Sandsøy Vel. Men i og med at UL Vetten i følge vedtektene skal drifte Folkvang, har vi for denne perioden bare tatt med fra protokollen det som vedgår Folkvang. ( På nettstedet Sandsøya.no oppretter vi under lag og foreninger en egen mappe for Sandsøy Vel . Her tar vi for oss all de tiltakene som er utført i regi av denne velforeningen, f.eks. byggingen av de to gapahukene)

I 2008 bygges det også på dugnad veranda på nedsiden av ungdomshuset. Samme år kjøpes det stoler og bord til bruk ute. Det ordnes nødutgang fra storsalen til verandaen. I ettertid er også verandaen kledd igjen under, og dette arealet kan nå nyttes som lagerplass. Prosjektor blir også innkjøpt og montert. Etter 2009 kan en vel si at det bare er mindre vedlikeholdsarbeid som er gjort, men etter en enestående innsats i perioden fra midten av 90-tallet, fremstår Folkvang  i dag  som et topp moderne forsamlingshus til glede og nytte for samtlige av øyas befolkning. At det er et behov for et slikt forsamlingshus også i dag, viser all den aktiviteten som foregår her i løpet av året.

Det er en begivenhetsrik og interessant historie årets 90-åring kan framvise. De første tiårene var nok langt mer preget av lagsarbeid og det en kan kalle opplysende virksomhet. 60- 70- og 80-tallet må kunne karakteriseres som en heller vanskelig tid for laget, mens fra midten av 90-tallet blir fokus mer rettet mot bevaring/restaurering utvidelse av Folkvang. Og takket være et pågangsmot og en dugnadsinnsats en knapt skulle tro var mulig, har øya i dag et forsamlingshus som med stolthet kan framvises til alle.

 

Formenn i laget

Perioden 1922 - 1945

1922

Sverre Knutsen

1931

Marinius Steinheim

1941

Einar Høve

1923

Sverre Knutsen

1932

Mangler protokoll

1942

Ditlev Wibe

1924

Sverre Knutsen

1933

Mangler protokoll

1943

Ikke valg (D. Wibe)

1925

Asbjørn Slagstad

1934

Mangler protokoll

1944

Ikke valg ( D. Wibe)

1926

Asbjørn Slagstad

1935

Mangler protokoll

1945

Ikke valg ( D. Wibe)

1927

Asbjørn Slagstad

1936

Mangler protokoll


1928

Sverre Knutsen

1937

Mangler protokoll

1929

Asbjørn Slagstad

1938

Johannes Dahlberg

1930

Asbjørn Slagstad

1940

Trygve Pettersen

 

Perioden 1946 – 1970

1946

Johan Molin

1954

Johan Molin

1962

Bergliot Slagstd

1947

Joh. Dahlberg

1955

Lars Slagstad

1963

Bergliot Slagstad

1948

Bjarne Varnes

1956

Karstein Slagstad

1964

Borghild Midtun

1949

Otto Olaisen

1957

Evald Steinheim

1965

Borghild Midtun

1950

Harry Hanssen

1958

Evald Steinheim

1966

Borghild Midtun

1951


1959


1967

Kåre Berg

1952

Lorentz  Mikalsen

1960

Ann Karin Einan

1969

Knut Striby

1953

Karstein Slagstad

1961

Per J. Molin

1970

Knut Striby

 

Perioden 1971 – 1994

1971

Kjellrun Olsen

1979

Inger Bredahl

1987

Styret i fellesskap

1972

Lars Johansen

1980

Inger Bredahl

1988

Ikke ført protokoll

1973

Lars Johansen

1981

Andre Myrvang

1989

Ikke ført protokoll

1974

Lars Johansen

1982

Andre Myrvang

1990

Ikke ført protokoll

1975

Lars Johansen

1983

Britt Midtun

1991

Ikke ført protokoll

1976

Inger Bredahl

1984

Britt Midtun

1992

Ikke ført protokoll

1977

Inger Bredahl

1985

John E.Kristiansen

1993

Ikke ført protokoll

1978

Inger Bredahl

1986

John E. Kristiansen

1994

Ikke ført protokoll

 

Perioden 1995 -2013

1995

Ikke ført protokoll

2003

Andre Myrvang

2011

E. Jørgensen (S.V.)

1996

Svein Midtun

2004

Andre Myrvang

2012

E. Jørgensen ( S.V.)

1997

Svein Midtun

2005

Andre Myrvang

2013


1998

Svein Midtun

2006

Andre Myrvang1999

Svein Midtun

2007

Eldar Jørgensen2000

Svein Midtun

2008

Eldar Jørgensen (Sandsøy Vel)2001

Andre Myrvang

2009

Eldar Jørgensen (Sandsøy Vel)2002

Andre Myrvang

2010

Eldar Jørgensen (Sandsøy Vel)