Jordbrukslaget 1917 - 1927

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Jordbrukslager 1917 - 1927

Årsrapporten utarbeidet til møtet 13/5 1917 viser at laget har 35 medlemmer og at 20 av disse holder bladet Norden. Fra Felleskjøpet i Harstad er kjøpt såvarer og kraftfor for kr 2750. Som styremedlem etter D. B. Tollefsen ble valgt Olaf Henriksen.

Den 1/1 1920 vedtar laget at en må handle kontant, forretningsførerens lønn settes til 2 %. I styret sitter nå S. Kildal med Ole Iversen som varamann, Eilert Fenes med Peder Hansen som varamann og Ingvald Høve med Ole Slagstad som varamann. Den 5/3 samme året behandles tilbud om fjøskurs i bygda fra amtsagronomen. Laget søkte kommunen om støtte, men fikk avslag. Den 21/6 1920 blir vedtatt at Olaf Henriksen skal reise til et møte i Harstad (Troms landbruksselskap ?). Den 31/10 samme året blir ”Landmannforbundet” nevnt og laget drøfter denne organisasjonen.

På årsmøtet den 21/1 1921 foreslås at det stiftes et ”Jordbruksråd” i kommunen. Som medlemmer i styret blir foreslått Simon Kildal, Konrad B. Olsen, Breivik, Andreas Hansen, Krøttøy. En søker kommunen om garanti på kr 2000. Medlemskontingenten skulle være kr 3 hvis de holdt bladet Norden, uten Norden kr 2.

Årsmøtet 9/1 1921 fastsettes styret; Simon Kildal, Eilert Fenes og Ingvald Høve. Salgsgodtgjørelsen settes til 2 %.

På møtet 9/8 1922 blir besluttet å sende Simon Kildal til ”landbruksmøtet” i Harstad den 11/8 dette året.

På møtet 29/6 1924 i jordbrukslaget ble S. Kildal valgt til utsending til Troms Landbruksselskaps møte på Gibostad 5/7 dette året (måtte selv betale reisen).

Møtet 15/4 1927 er det siste innførte møtet i protokollen. Her ble 3 styremedlemmer valgt: Ole Slagstad, Paul Simonsen og Peder Hansen. Godtgjørelsen for salget ble satt til 1 %. Deretter meldte Ole Slagstad seg ut av laget. Et eneste vedlegg finnes i protokollen. Vi gjengir dette i sin helhet:

Dette er fra Troms fylkes gross- & felleskjøp:

31-3-37 (Small)

Det siste møtet innført i protokollen er underskrevet av Simon Kildal. Han har altså sørget for at handelen er avsluttet og kontoer oppgjort. Laget opphørte altså i 1927. Vi tror at denne innkjøpsordningen må ha betydd mye for medlemmene i de økonomisk vanskelige årene.  Men mangel på penger førte også til at medlemmene kom i gjeld til laget og vanskeliggjorde driften.