Kommunedelplanen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Prosjektleder, Hans-Arne Haugland og planleggingsleder Wibeke Knudsen

KOMMUNEDELPLAN

Grytøy-Bjarkøy:

Undersjøisk tunnel var desidert rimeligst (50 % rimeligere enn bru), kalkulert 2003 til 243 mill kr.

Grytøy-Sandsøy:

Kalkulert i 2003 til 190 mill kr. Undersjøisk tunnel imøtekom både Fylkesmannens og fylkeskulturetatens merknader.

VARSEL OM OPPSTART REGULERING

Bjarkøy kommune slutter seg til Statens vegvesens forslag om at brualternativene 5a, 5b og 7d medtas i tillegg til tunnel for forbindelsen Grytøy-Sandsøy.  Det i gangsettes undersøkelse om vesentlige forutsetninger har endret seg.

INNSIGELSER TIL KOMMUNEDELPLAN

Fylkesmannens miljøavdeling:

5a- Sjøfylling vil gi negative konsekvenser for økologiske prosesser i sjø og på land pga. dårlig gjennomstrømning.

7- Data innhentet fra NINA tyder på at området har større naturfaglig verdi enn det som fremkommer i kommuneplanen.

Troms fylkeskommune, kulturetaten:

Alternativ 5 bru med sjøfyllinger vil utgjøre et dominerende landskapselement i Sandsøysundet og bryte opp helheten i kulturmiljøet.

Kystverket:

Krav om seilingshøyde 18 m. Kystverket har nå gitt tillatelse til en seilingshøyde på 12 m.