Lærerstriden i 1929

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

I 1929 går lærer Olav Berg Ingebrigtsen av og det er mange søkere på stillingen i Altevik etter han. Det fulgte med jord og driftsbygning i Altevik slik at læreren her også kunne ha et visst utkomme herfra. Vi har et intervju på bånd med en av søkerne, Sverre Jakobsen (Meløe), som her forteller hva som egentlig utløste "lærerstriden".  Formann i Skolestyret dengang var Alfred Haugan, Kolsland. Det var oppstått to fraksjoner, noen ville ha Erling Støver og noen Sverre Meløe. Støver hadde på dette tidspunktet stillingen ved Mellomvik skole på Sør-Senja.  Skolestyret hadde innstilt på Sverre Meløe, de støttet en lokal søker. Støver søkte på stillingen i Altevik og fylket gikk inn for den som hadde lengst ansiennitet og ga Støver stillingen.  Men i virkeligheten var det ingen av disse som skulle hatt stillingen da det var søkere som hadde betydelig lengre "fartstid", dette i følge Sverre Meløe.

 

Meløe fikk stillingen ved Mellomvik skole etter Støver som da bygde egen bolig i Altevik på tomt utgåttt fra "klokkereiendommen". Da Støver måtte gå fra lærerstillingen på grunn av et forhold til en elev, var hans tid forbi i Altevik og Meløe ble ansatt i Altevik da stillingen her ble utlyst på ny. Han overtok også boligen etter Støver av kommunen som han utvidet til to fulle etasjer.

 

"Striden" ble forsterket ved at skolestyrets formann, Alfred Haugan, ikke godtok en regning fra den gamle læreren O. B. Ingebrigtsen på et utlegg han hadde hatt på bøker som var blitt vannskadet etter en lekkasje på skolen. Nå stod nærmest "Kolsland mot Altevik", og verre skulle det bli da det ble opprettet lister på hvem som støttet de to fraksjonene. Vi vil ikke gå nærmere inn på denne saken, men gjengir her to innlegg i avisen Hålogaland, en artikkel fra Alfred Haugans søskenbarn, Ole K. Olsen og Sandsøy-humør 1929 av ukjent forfatter (vi tror at det var Cora Simonsen som skrev dette rimet). Avisguttene gikk rundt i gatene i Harstad og ropte : Kjøp Hålogaland, "Krigsnytt fra Sandsøy".

 

Først artikkelen til Ole K. Olsen:

 

Hr. S. Kildal.

Jeg er enig med Dem i at dette er en sjelden læreransettelse. Hvad De derimot mener med hr. Høve og hans "journalist-trupp" er mig mere uklart.

Jeg kan ikke forstå det derhen at jeg til eks. er inspirert av hr. skolestyrets form. til mitt skriveri.  Da ønsker jeg med det samme å opplyse at han likesålitt som nogen annen på noen måte har vert mig behjelpelig, likesålitt som jeg på noen måte har stått ham bi. Noe i motsatt retning har intet med fakta å gjøre. Det som er fremholt ang. minioriteten, de 6 og den ene vil De vel ikke fortelle folk er oppspinn ?

Vi har lest en navneliste i Hålogaland alle som kan telle opp i halvhundre ser at der står 54 navne, flere av dem står riktignok på en tidligere liste for Jakobsen. Det kaltes protestskrivelser og siden agitasjonsliste, nu er det navnefortegnelse.

Jeg hadde nok ventet en liten henvisning til denne navnefortegnelse, men ærlig talt, ikke av Dem. Hvorledes karakteriserte De listen med 85 underskrifter ?  der var barnløse, der var gamle, der var endog dem som ikke visste hvad de skrev under på. Sa De ikke så omtrent i herrestyremøtet i Altevik: Ja jeg bare spør ?.

La oss så se hvad De byder. Først det sies at deres indledning eller tekst til "navnefortegnelse", var av den natur at den ikke fikk underskrifter. Den måtte revideres. Jeg så den ikke, heller ikke den reviderte, men sådan fortelles det.

Harstad Tidende offentliggjør 56 navne, her er lys over listen: 33 av undertegnerne har ikke barn i skolen, av disse 33 har 18, såvidt man vet aldri vært far eller mor, hvor mange gamle kan jeg ikke si, 8-9 antar jeg omkring støvets år. Og der er nogen som ikke vet hvad de har skrevet under, har jeg ingen kjennskap til, det sies dog at der var en som i siste øyeblikk fikk sitt navn strøket. Fortegnelsen er så vidt jeg skjønner intetsigende, vi bøyer oss noen hver for skolens skyld, men vi vet ikke sikkert hvem vi skal bøye oss for. Nu er videre kommentar overflødig. Under dette billede kunde jeg for å få en smakfull ramme sette:

Vegt og effekt.   Ole K. Olsen

 

Så til de anomyme versene i avisen Hålogaland. Her er det for de som ennå kjenner igjen personene som blir omtalt, utrolig mye "humor" som gjerne tar med andre ting enn "lærerstriden":

 

       Sandsøy-humør 1929

       Har du sett  "Haalogaland" ?

       ka di skriv idag ?

       Frøktelig te alokøi

       her i de breie lag.

       Ol Krestian laga rebus,

       vi grunna alle mann

       æ må sei så sannheit e

       de tar på min forstann.

       Olai lure knekten

       han går på dem som høken,

       Daniel skolemeister

       vil gjer han stø i brøken.

       Guri kalla enke

       ho e kje redd for katten,

       men litt seint ho anste på

       smal kost e brød og vatten.

       Simon bygdens fader

       han e bidd så spak

       han va å ramla ne så tungt

       ifra et skoletak.

       Ingvald vyrde formann

       han sku lest opp attestan

       ifrå han Simon Øvstigård

       han Audun og alle prestan.

       Han så skriv i "Tromsø"

       han sei de e nokka sjit

       attesta kan di bære lage

       der borte i Altevik.

       Daniel han kjempa og

       veit du æ må flire

       når æ høre kor han e

       på gjesting klokka fire.

       I denne stridens tida

       æ grunna på så mykkje,

       kann du sei mæ hadde han me

       de derre store stykkje ?

       Hus dokker forrige søndag ?

       Ska tru om han så skrømt,

       då menigheita kom åt kjerka,

       va gammelklokkaren rømt !

       Han sei a vesse grunna

       som ingen av oss forstår !!

       han kan ikkje sønge amen

       meir enn i tredve år.

       Sverre va kje mykje lur

       då han stansa flommen

       nu han under droppen står

       med reisepass i lommen

       Klokar, Erling e kje dom

       han forstår nok resten,

       han bytta då kje jorda bort

       med den gamle hesten.

       Kollega Jakob syns de e fælt

       me heile denna strien,

       men Bjarkøy-væringan ifjor

       va endå meire vrien.

       Kollega Erling treng kje frøkt

       når han åt Sand ska trekke,

       Simon ha stilt vennan op,

       di står i rad og rekke.

       O.B.I. og D.B.T,

       står aller fremst i flokken,

       Richard, Lina, Haldis Berg

       hør også me te skokken.

       Johanna og Emelia

       som søstre står di sammen,

       Selma, Ella, Einar Strand

       har også mykkje gammen.

       Hagbart og Jens Jørensa

       de ha og skreve på

       Marie, Alf, Elisabeth

       kordan ska detta gå ?

       Albertina, Krestian

       de va med påholdt penn,

       Jørgen fiskeeksportøren

       nu taler han igjen.

       Eilert og Ovedia

       di står der reint så stuss

       Krestine, Håkon og Johannes,

       sjå der kjem Julius.

       Harald, Olaf Pettersa

       nett så det var en bror

       Sigurd, Angel, Bernhard

       de ropa høgt i kor.

       Fredrikke og Elise

       Berntine, Anna K.

       Alfa, Frida, Laura

       korleis ska detta gå.

       I denna hersen skare,

       æ leita ætte to,

       den eine e i Leirvåg,

       den hin han Arne Mo.

       Nu veit æ ikkje fleire

       som her kan gå på rim,

       derfor tar æ nu til slutt

       Otelia og Kim.