Orienteringen om prosjektet

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Denne ble gitt av Wibeke Knudsen. Frid E. Fossbakk omtalte de politiske sider ved prosjektet. Et enstemmig Fylkesting har gått inn for prosjektet, men i år er det valgkamp og kampen om millionene er igang... Frid ledet også debatten etter møtet. Det var mange innlegg og noen forslag ble også bifatlt av prosjektledelsen.

 

BF 5 (Medium)

Frid E. Fossbakk og Wibeke Knudsen under orienteringen den 12. april på Folkvang.

 

Vi gjengir her noen nøkkeltall fra de forskjellige alternativene som foreligger i dag og som skal

ende opp med ett alternativ i november 2011.

 

Bjarkøy - Grytøy:

Tunnelprosjekt, 2,7 km, tunnelklasse T8/5 og 3,7 km vei på Grytøy. Hastighetsgrense: 60 km/t.

 

Grytøy - Sandsøy (hvis tunnel):

Tunnelprosjekt, 2,4 km, tunnelklase T8/5, hastighetsgrense: 50 km/t.

 

Tunnelene kan bare passeres i bil, generelt vil vedlikeholdskostnader på tunnel og bru beløpe seg til det samme, men eksakte beregninger vil vise dette når grunnforhold etc. foreligger.

 

Forbindelsen til Sandsøy er til nå utredet i flere alternativer, 5A (200 m bru), 5B (800 m bru),

begge estimert i 2003 til 201 mill kr.

 

Det foreligger også et alternativ 7D, med bru over fra Fenesnesset til Lian på bruk 31/4 på Kolsland, bru på 400 m, 600 m fylling, også i 2003 kalkulert til 201 mill kr.

 

Det syntes klart at flertallet av folket på Sandsøy ønsket bru, og da gjerne det sydligste alternativet.

Her kom det frem at dybdeforholdene er slik at en ikke regner med gjennomstrømningsproblemer.

Strømningsmålinger er allerede bestilt for den nordlige delen av sundet som skal være avsluttet i mai i år.

 

Følgende punkter har vi merket oss i den fyldige redegjørelsen:

 

Landskapsvurdering skal forelas (ved bruprosjekt)
Seismiske undersøkelser av samtlige traseer (trykkluft benyttes nå)
Utredning av masser må tas på ny. Betydelige arealer kan bli berørt på Grytøy ved deponering etc. Det ble også fremmet forslag om deponering i Fenes der befolkningen lenge har ønsket seg en molo.
Arkeologiske undersøkelser i områdene, med minigravemaskin etc.
Kystverket orienterte om at bruhøyder i hovedleden i Norge er 41, m, mens en etter en debatt bifalt Kystverkets forslag på møtet til 12 m som bruhøyde over Sandsøysundet.
Planlegging av tunnel starter i august i år.
Løsningsvalg Grytøy til Sandsøy skal foreligge i september i år.
I prosjektet er det medtatt en løsning med "bompenger" hvis kostnadene skulle overstige budsjettet. Det ble fremmet forslag om å gå inn for samme løsningen som er benyttet i Kvæfjord (Kveøy-forbindelsen).