Perioden 1979 og framover

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

Fra 1979 og noen år framover er det ny giv i laget. Noe av årsaken til det er tilflytting til øya av barnefamilier. 10/2 1979 er det årsmøte i laget for første gang på mange år. Valgt til formann blir Torbjørn Chruickshank. I styret sitter for øvrig Jorunn Berg, Terje Johannesen, Ragnhild Chruickshank og Lars Johansen. Til trener(fotball) velges Rolf Steinheim, mens Terje Johannesen skal ta seg av øvrige idrettsaktiviteter.

Prosjekt lysløype og nytt klubbhus.

Allerede på første møte 10/2 skisserer man opp tre klare målsetninger som skal videre utredes; bygging av klubbhus, lysløype og utbedring av veien til idrettsbanen. Ingen tvil om at ambisjonsnivået var høyt. Nå skal det skje noe. Påfølgende styremøte vedtar at formannen skal kontakte aktuelle eiere av eiendommer som kan bli berørt av eventuell lysløype. Man fastsetter også tidspunkt for skirenn Hallevika rundt. Prosjekt lysløype og prosjekt klubbhus blir for øvrig de dominerende sakene de neste årene.

På styremøtet 4/11 1979 blir det orientert om at ” Tegningen/kart over traseen er godkjent av STUI. Formannen tar kontakt for å undersøke om søknadsfrister og lignende.” På samme møte vedtas også å melde inn småguttelag i kretsen.

Innmelding i Norges idrettsforbund.

24/11 1979 er det årsmøte i laget der en enstemmig vedtar at laget skal innmeldes i Norges idrettsforbund. Medlemskap i Idrettsforbundet er en forutsetning for at småguttelaget kan påmeldes kretsen. I de påfølgende møtene orienteres det om arbeidet med lysløype og klubbhus. Laget ønsker også å kjøpe snøscooter, og Terje Johannesen får i oppdrag å innhente anbud. En stor utfordring er selvsagt finansieringen. Kommunal garanti for lån, kommunalt tilskudd og midler fra tippemidlene til lysløype står sentralt i finansieringsplanene. Og selvsagt, i tråd med øyas tradisjoner, dugnadsarbeid og ulike inntektsgivende tiltak. Bingo er et slikt tiltak. Sportsklubben Fram avvikler i denne perioden bingoer også på samfunnssalen i Harstad.

Fram – Sandsøy Sportsklubb

På styremøte 11/2 1980 der Reidun Dahl, Berny Myrvang, Ingebjørg Bredahl, Torbjørn Chruickshank, Terje Johannesen og Terje Ingebrigtsen møtte, vedtas kjøp av nye drakter til guttelaget. Forslaget er vinrød overdel med hvit loddrett stripe og hvit besetning. De blå buksene og blå strømpene beholdes. På et tidligere styremøte er vedtatt at det søkes til Trondenes guttelag om innmelding av spillere over 15 år til serien 1980. De tre aktuelle guttene var Yngve Steinheim, Roar Eilertsen og Ståle Myrvang. Litt senere på våren kommer så meldingen om at kretsstyret anbefaler at Sandsøy sportsklubb snarest blir opptatt som medlem av NFF og at nødvendig dispensasjon blir gitt for deltakelse i serien 1980 med et småguttelag. Klubbens navn blir Fram - Sandsøy Sportsklubb.

29-27-64-1 (Medium)

                                         Laget iført de nye draktene

Deltakelse i serien påskynder planene om klubbhus. På styremøte 27/4 1980 vedtas at byggekomiteen får i mandat ” å komme fram med plan for fullføring over leskur ved banen. Huset må inneholde 2 garderober og omkledningsrom for dommeren. Komiteen må forsøke å gjøre innerveggene fleksible slik at huset også kan nyttes til andre formål. Prisen må ikke overstige kr.18 000.-” Valgt til byggekomite blir Ingebjørg Bredahl, Valter Bredahl, Andre Myrvang, Birger Henriksen og Terje Ingebrigtsen. Terje Ingebrigtsen skal også være reiseleder til bortekampene i smågutteserien.

Når det gjaldt finansieringen av lysløypen synes det å ha vært en større utfordring. På styremøtet 19/10 1980 blir vedtaket at ” Da lånet på kr. 14 000.- til lysløype er noe uklart, utsettes avgjørelsen til neste årsmøte / eventuelt ekstraordinært årsmøte.” Formannen får i oppdrag å jobbe videre med saken.

Arbeid for nytt idrettsanlegg på ”Gongmyra”

Innledningsvis ble nevnt at ambisjonsnivået i laget i denne perioden var høyt. Det kommer konkret til uttrykk gjennom styrevedtak om nedsettelse av komite for utredning av svømmebasseng. Det blir også arbeidet med å få til skøytebane der ” Birger Henriksen får i oppdrag å prøve å få i stand en skøytebane på myra mot Kolsland ” I et senere styremøte vedtas å ” nedsette en komite som skal utrede de økonomiske og trivselsmessige forhold i forbindelse med fullføring av Einaråsen eller anlegg av ny bane på klokkereiendommen ”Gongmyra”. Det siktes her til garderobeanlegg, løpebane, skøytebane og fotballbane (gress).” På et senere møte velges Olger Myrvang, Birger Henriksen, Birger Dahl og Johan Molin i komite for utredning av idrettsanlegg. Samtidig arbeides det aktivt med veiretten til Einaråsen. Ett forslag går på å få kommunen til å overta veien. Alternativt må laget få tinglyst veirett opp til Einaråsen.

29-28-13 (Medium)

 

Prosjekt lysløype og kjøp av Gongmyra

På årsmøtet 6/2 1980 er igjen spørsmålet om lysløypa oppe. Etter at formannen hadde redegjort for arbeidet så langt, blir det diskusjon om prosjekt lysløype skal droppes til fordel for prosjekt svømmehall. Det blir også stilt forslag om at en i stedet for lysløype burde gå til innkjøp av snøscooter. Det ble holdt avstemming om dette der 10 stemte for bygging av lysløype og 7 for kjøp av scooter.  Torbjørn Chruickshank sa seg så villig til å sørge for at lysløype ble bygget. På samme møte vedtas at en skal satse på gutteserien også i 1981.

På styremøtet 12/1 1981 synes en å ha kommet et skritt videre i arbeidet med lysløype. Torbjørn Chruickshank kan her opplyse at ” all grunnavståelse til lysløype er i orden. Kommunen har i møte 20/12 1980 stillet garanti for lån i privat bank – kr.20 000.-” På styremøtet 26/2 blir det vedtatt å sende et brev til Torbjørn Chruickshank for å be han sette opp en arbeids- og tempoplan for oppføring av lysløypa. I et styremøte 30/8 1981 går så styret enstemmig inn for å låne kr. 20 000.- i Trondenes Sparebank.

Et annet prosjekt som det arbeides aktivt med er lys til Einaråsen. Laget retter bl.a. forespørsel til Jens Hansen for å få satt opp kostnadsoverslag for strekking av lyslinje opp til Einaråsen.

Det diskuteres om det er mulig å stille guttelag i serien for sesongen 1981. Samtidig er det klart at Yngve Steinheim, Morten Myrvang og Øyvin Hansen skal spille for Lia Brage. Trine Chruickshank skal spille for Trondenes. Klubben skal være med å finansiere spillernes utgifter. Guttelag ble stilt i serien denne sesongen, men på styremøtet 12/10 1981 blir det vedtatt at for neste sesong skal en søke samarbeid med Grytøy både for gutte- og småguttelag. (Det framgår ikke av protokollen om et slikt samarbeid kom i stand.)  Av samme møtereferat framgår at arbeidet med klubbhus på Einaråsen enda ikke er ferdig. Det settes av kr. 3000.- til videre arbeid.  Det vedtas også at det skal settes av kr. 15 000.- til kjøp av brukt scooter. Kart over løypetrase sendes grunneierlaget. I et senere møte vedtas å søke Trondenes Sparebank om lån.  ”Fram Sandsøy stiller hus og eiendom som garanti”.

29-28-1-1 (Small)

                          Klubbhuset på Einaråsen

På årsmøtet 17/10 1981 er det enighet om at laget skal gå til innkjøp av en del av klokkereiendommen på ”Gongmyra” til en pris av kr. 2000.- (G.nr. 30, bruk 35, se kartutsnittet). ”Bruk av eiendommen vurderes på et senere møte.” På årsmøtet blir det så, etter en orientering av Torbjørn Chruickshank om arbeidet med lysløypa, valgt en femmannskomite som skal administrere dugnadsarbeidet.

Berny Myrvang blir valgt til formann i laget. Også dette året er laget svært aktivt. Bl.a. arbeides det med å få til nytt banedekke på Einaråsen. Bakgrunnen er at fotballkretsen ikke godtar banen slik den nå er. Av årsmeldingen for 82 framgår at arbeidet med lysløypa nærmer seg slutten. Det gjenstår en stolpe igjen å reise pluss strekking av ledning. Nå er det også forslag om å forlenge lysløypa til også å omfatte ”Skogan”.  Høsten 82 tennes så lysene i lysløypa. Prosjektet er fullført. En sentral drivkraft i arbeidet og fullføring av lysløypa var uten tvil Torbjørn Chruickshank.

                                                              30-1-3-13

                                                                                        Torbjørn Chruickshank 14/11 2009

Innmeldelse i Norges Skiforbund.

Skiaktiviteten i laget er for øvrig så stor at en vedtar å søke innmeldelse i Norges Skiforbund. Det arrangeres hyppige skirenn der alle aldersgrupper kan delta. Skicupen synes å ha vært svært populær. Klubben deltar i 1983 også i Nordisk skilandskamp.

Traskeladden var en annen aktivitet som engasjerte. I styresak 22 i 1981 får Arne Kåre Berg i oppdrag å kjøpe tenger, kart og flagg til orientering.

29-27-62-1 (Medium)

                                      Guttelaget etter en turneringsseier

Fotballen har god tradisjon på Sandsøya. Årlig i perioden fra 1979 -1983 arrangeres fotballturneringer på øya, både for seniorer og gutter. I et samarbeid med laget Vidkun har også spillere fra Sandsøy deltatt i Norway Cup sommeren 1982. Det er Willy Bredahl, Robin Myrvang, Jim Myrvang og Bjørn Ingebrigtsen. Også for året 1983 ønsker laget å gå inn for deltakelse i gutteserien. Og i et styrevedtak av 24/4 1982 gjøres det klart at banen må være stelt til serieåpningen 7/5 1983. Det framgår fra samme møtereferat at klubben har fått kr 3000.- av kommunen til utbedring av veien til Einaråsen. Lars Johansen er for øvrig formann i året 1983.

Det er en imponerende aktivitet som utfoldes i Sportsklubben Fram i årene fra 1979 og i en periode framover til ca midt på 80-tallet. Ambisjonsnivået var høyt og mye fikk en også utrettet. I flere av disse årene hadde klubben lag i gutteserien. Lysløype ble bygd. Skiaktiviteten var høy. Traskeladden var et populært tiltak. Klubbhus ble bygd og et område innkjøpt for bygging av ny idrettsarena. Budsjettene for klubben lå disse årene på ca kr 70 000.- og det sier seg selv at det krevdes mye innsats for å finansiere alle tiltakene. Etter 1984 synes aktivitetsnivået å ha sunket betraktelig, i alle fall dersom en skal legge møteprotokollene til grunn.

Sandsøy sett i et mer nasjonalt perspektiv.

Skulle en våge å sette det som skjer på Sandsøya i disse årene inn i et noe større nasjonalt perspektiv, så ville det være naturlig å dra inn kampen om norsk EF-medlemskap og den påfølgende folkeavstemningen tidlig på 70-tallet. Strekt forenklet kan en si at frontene her gikk mellom sentrum og periferi og mellom elite og grasrot. EF-kampen satte fokus på distriktene og primærnæringenes rolle i Norge. Dette var ikke bare nostalgi. I årene etter folkeavstemningen var det en betydelig vilje hos sentrale myndigheter til å satse på distriktene og på primærnæringene. Det førte over hele landet til en oppblomstring for distriktene, bl.a. med økt tilflytning. Utover på 80-tallet får igjen de mer markedsliberalistiske kreftene vind i seilene og markedsliberalistisk tankegods har sjelden vært positiv for primærnæringene og distriktene. Selvsagt skal en være svært forsiktig med å trekke paralleller mellom det som skjer på Sandsøy i denne perioden og den generelle nasjonale utviklingen. Her er det mange korrigerende faktorer som må trekkes inn. Ikke desto mindre kan det være et perspektiv til ettertanke.