Saueavlsforeningen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Saueavlsforeningen

I møte på Altevik skole 24/8 1913 foreslår Karl Kulsland opprettet en saueavlsforening på Sandsøy, en underavdeling av Sand jordbrugslag. Han har vært i kontakt med statskonsulenten og blitt rådet til å gå til innkjøp av et sjeviotlam fra Grærø saueavlsgård, en sutherlandsvær fra samme gård og to værer av samme slag fra Steigen. Tromsø amts landhusholdningskap vil da betale 1/3 av omkostningene. En foreslo kr 0,50 pr. innsatt modersau i 1913.

Sjeviot er en utenlandsk rase fra England/Skottland. Den kom til Norge i 1860-årene og en antar at denne rasen har et mindre innslag av norsk blod enn de andre rasene som oppstod på denne tida. Rasen er kollet og hvit med svart nese og svarte klauver. Hårlaget i hodet og på beina er rent hvitt. Typiske kjennetegn er tydelig buet neseparti og nesten rett oppadstående ører.

Steigarsauen er en norsk rase som har navnet sitt fra Steigen i Nordland. Den har innslag av sutherland (mest), leichester og sjeviot. Først i 1954 ble steigarsauen godkjent som egen rase. Rasen blir regnet som en produktiv sau. Levendevekt på voksne søyer er 70-80 kilo. Hårlaget i hodet og på beina er kritthvitt, med svart nese og klauver. Lett buet neseparti.

På nytt styremøte den 28/8 1913 på Kolsland var saken behandlet på nytt etter at to tegningslister (Altevik-Varnes-Sand besørget av nestformannen og Kolsland og Slagstad av formannen) hadde fått til sammen 27 medlemmer i saueavlslaget og hver medlem hadde innbetalt kr 0,50.  På samme møtet ble det opplyst at innkjøpsordningen var kommet godt i gang, 1. året var det kjøpt varer for kr 903,36 (såkorn, frø, kunstgjødsel og gjerdemateriale).

På årsmøtet 11/1 1914 i Altevik skole ble fortsatt Karl Kulsland valgt til formann, men saken om Saueavlsforeningen måtte utsettes da kun 8 medlemmer hadde møtt frem. Men avlsforeningen ble en realitet og på møte 4/10 1914 i skolestuen kom en sak opp angående væholdet: to springværlam var sluppet ulovlig i marken (lov av 9/5 1896 forbød dette). Springværene var nå ankommet, godtgjørelse for vinterforing ble satt til kr. 15,- med fratrekk for kr 2 (ulla). De fire værene ble fordelt hos Ole A. Olsen, S. Kildal, O. B. Ingebrigtsen og K. B. Simonsen. Begge lag hadde samme styre. Eilert Fenes ønsker å trekke seg fra styret og ble da erstattet av Paul Abelsen, Slagstad.

31-156-18 (Small)

Saueslipp på Haugan under siste krig da Olga og Simon Moritzen drev gården.

Den lille jenta er fra Lakselv hvor Karl Kulsland nå bor.

Behovet for ”fjøskontrollører” har meldt seg og den 11/4 1915 får øya kontrollørene Paul Abelsen, Slagstad, Olaf Henriksen, Kolsland, Simon Kildal, Altevik og Alfred Steinheim, Sand og Nordsand. Den 5/11 1916 blir prisen for ”springpenger” satt til kr 0,30 og for væroppholdet kr 25. Det er også mulighet for støtte fra staten på kr 20 for hver springvær i vinterforing.

I 1917 må en springvær slaktes. Laget har ennå ”fjøsbefarere” og en er enige om lammingstid om våren og at værene skal ”slipper” 1. oktober årlig. Hamnegang til værene skulle oppsettes av Olaf Henriksen og Ole Iversen. På styremøtet 11/11 1917 ble springprisen pr lam foreslått til kr 0,38 av K.B. Simonsen, mens formannen foreslo kr 0,50 som ble resultatet etter avstemningen.

Den 26/4 1925 kommer saken om vinter eller vårlamming opp. Olai Olaisen var sterkt imot vinterlamming og advarte mot å slippe værene og sauene i sambeite.

Den 11/12 1918 fremmes forslag om nedleggelse av saueavlslaget, 18 stemte for fortsettelse, mens 13 ville nedlegge laget. En har nå bare tre værer igjen. Kjøp av en sjeviotvær til kr 70 ble også godkjent, springpengene satt til kr 0,50 og foringslønnen til kr 60 minus kr 4 for ulla etc.

Den 20/4 1919 vedtar en enstemmig å fortsett med kontroll av saueavelen. Væren hos O. B. Ingebrigtsen må slaktes, de øvrige bortsettes på billigste måte. Lagskontingenten settes til kr 1,00 og for den som holder bladet Norden kr 2,00.

På årsmøtet 1/1 1920 stemmer 14 for at avlslaget for sau skal opphøre, bare 4 ville fortsette som før. Foringslønnen ble fastsatt til kr 40 pr. vær og lampengene gikk opp til kr 1,00.

      33-2-35 (Small)

                             Fra sauesankinga på Sandsøy 2006