Stiftelsen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stiftelsen

Vi har fått tilgang til ”Forhandlingsprotokollen for Sand Landbruksforening”, senere omtalt som Sands Jordbrukslag, som ble stiftet 1. desember 1912. Det var Karl Kulsland (se Haugan under Kolsland) som hadde innkalt til folkemøte i Altevik folkeskole denne dagen, kl. 16. På dette møtet blir opplest opplysninger om ”kooperasjonen” eller samvirkebevegelsen blant forskjellige samfunnslag i Norge, spesielt ble vektlagt landets landbruksorganisasjoner. Interessen måtte ha vært stor, 10 talere hadde tegnet seg og 22 medlemmer tegnet seg denne dagen.  Møtet endte med at et interrimstyre ble valgt ved akklamasjon: Karl Kulsland, Simon Kildal og Eilert Fenes.

                                29-17-4 (Small)

                    Agronom Karl Marinius Alfred Kulsland,

                    f. 26/3 1878, død 1951, bosatt i Lakselv

         

Generalforsamlingen 29/12 1912

På dette møtet ble styret stadfestet (som under stiftelsen), 5 saker var satt på dagsorden. Navnet til foreningen ble valgt til Sand Jordbrukslag og vedtektene ble fastlagt. Som stedfortredere til styret ble valgt Olaf Henriksen, Kristian Simonsen og Alfred Jørgensen, Steinheim. Som revisorer ble valgt D. B. Tollefsen, Sand og Karl Altevik med varamennene Ole Slagstad og Peder Hansen, Kulsland. Medlemmene hadde nok satt seg inn i dagens innkjøpsordninger og hadde allerede på dette møtet oppe ”garantispørsmålet”. Det ble besluttet å søke Bjarkøy kommune om kommunegaranti på kr 1000,- for å få opprettet handel med Felleskjøpet i Trondheim.

Det første styremøte

Det første styremøte ble avholdt samme dag som generalforsamlingen og styret valgte selv som formann Karl Kulsland, som varaformann og kasserer ble valgt Simon Kildal. I protokollen er anført formålet med foreningen; den skal virke for forbedring av landbruket i sin helhet. I særdeleshet skal arbeidet gå ut på; ved felles innkjøp fra Nordenfjeldske landbruksholdningsselskapers fellesforretning i Trondheim å skaffe medlemmene de beste utsås- og frøvarer, kunstgjødsel, gjerdematerialer etc. til laveste priser. Enhver i distriktet kan bli medlem, årskontingenten ble satt til kr 0,50.

Litt om styremedlemmene

Simon Kildal bruk 30/3 i Altevik er behørig omtalt i gårdshistorien. Han tar på denne tiden landbruksutdannelse og er i 1915 agronom. I 1943 får han fra Troms landbruksselskap diplom og medalje i sølv for fremragende gårdsdrift. Da den nye fjøsen bygges i Altevika, er denne størst i hele Troms fylke. Gården har ca. 100 mål dyrka mark som han utnytter best mulig. Dertil hadde han revefarm på gården.

Karl Kulsland har også landbruksutdannelse, han flytter siden til Finnmark hvor han blir omtalt som vandrelærer i jordbruksfag et par steder i Loppa bygdebok. Han bosatte seg i Lakselv hvor han etter forholdene hadde et stort gårdsbruk. Han ivret for at folket i Finnmark skulle dyrke sin egen potet. Vi har et bilde av potet- og grønnsakhagen til Karl på gården Bergly i Lakselv som vi tar med her.

bergly- lakselv (Small)

             Potet- og grønnsakdyrking på Bergly i Lakselv

Eilert Fenes har vært formann i Bjarkøy Jordstyre og styremedlem i mange år. Han hadde god kontakt med folket på Sandsøy og var en vel ansett mann (se også bruk 31/13).