Tredje del 1945-1960

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Perioden 1945 – 1960

Også første fredsåret preges i noen grad av krigen. Det drøftes om laget skal gi støtte til gjenoppbygging av Trondarnes Folkehøgskole. Striden stod ikke om man skulle støtte oppbyggingen av Trondarnes Folkehøgskole, men om det også skulle være et tillegg om å bygge opp skolen med henblikk på et gymnas. Det er da snakk om det første landsgymnaset i fylket. I ettertid er det interessant å merke seg at det blir opprettet et landsgymnas i 1946. Det kommer i Finnfjordbotn. Troms Ungdomsfylking var for øvrig en viktig pådriver for et landsgymnas for bygdeungdom.

Finnmarkshjelpen er også et aktuelt tema på møtene og diverse tiltak blir gjort for å samle inn penger til Finnmarkshjelpen. På møtet 24. mars 1946 behandles forslag fra sanitetsforeningen om at ungdomslaget og sanitetsforeningen samarbeider om en fest til innsamling til falnes etterlatte. Festen blir søndag 31. mars, og regnskapet viser at det kom inn kr. 529.- netto.  I tillegg kom det inn kr. 479.- på innsamlet liste. Fra UL Vetten ble det gitt kr.50.-. Samme sum gav også Redningsforeningen. Sanitetsforeningen bidrog med 25.-, mens skolebarna samlet inn kr. 180.-.  Samla sum til frihetsgaven ble kr. 1329.- Det er en imponerende stor sum i 1946 og viser at solidaritetstanken stod sterkt.

Men lokale saker kommer snart i fokus. En av de første sakene laget tar opp i 1945 er lys til huset. En egen lyskomite blir nedsatt med Trygve Einan, Asbjørn Slagstad og Karstein Slagstad som medlemmer. Man tar sikte på en lysoverføring fra Kildal til Folkvang. Saka blir ikke nevnt i senere referat, så det synes ikke som en slik overføring er blitt aktuell. I 1953 blir det innlagt elektrisk strøm på huset.

Første årsmøte etter krigen blir avholdt 23.des 1945. Her blir det opplyst ”at laget nå er gjeldfritt”, Til formann blir valgt Johan Molin. Samme år blir også Folkvang, lillesal og kjøkken, utlånt til legekontor for distriktslegen. Husleie, inkludert vask og brendsel, blir satt til kr.10.- pr gang.

I møtet 6.jan. 1946 blir det besluttet å sette ned en tiltaksnemnd for Sandsøy som skal komme med ” framlegg av forbedring av kulturelle, sosiale og sanitære mangler på staden. ” Medlemmer av nemnda blir Olaf Henriksen, Paul Pettersen, fru Meløe , lærer Meløe og Ditlev Wibe.

Et sentralt tema er også innkjøp ny(e) ovn(er). Det er tydelig at med en presset økonomi er dette en stor investering.

 

Spørsmål om nedleggelse av laget

Det store spørsmålet synes imidlertid å ha vært å skape tilstrekkelig entusiasme for arbeidet i laget. Det kommer faktisk så langt at på møte 20. okt. 1946 fremsettes det forslag fra Paul Pettersen om at ” styret sammenkaller til et møte kor det skal diskuteres og vedtakes om UL Vetten skal legges ned.  Og der skal komme fram på plakaten i tillysinga kva grunnen er for dette møtet.”  Dette møtet blir avholdt 10. november. Saken blir diskutert, men den kommer aldri til avstemming. Men det er tydelig at den gamle entusiasmen for lagsarbeidet var vanskelig å framskaffe. I årsberetningen for 1947 skriv formannen Johs Dahlberg at ” beretninga for 1947 viser diverre eit mykje negativt arbeid. Og dette skuldes kanskje i fyrste omgang etter krigstida lammande hand som diverre endå trykkjer alt og alle, både materielt og åndeleg”.  Formannen maner til et aktivt år for laget. Et lyspunkt er at ” idrettslaget går det godt med”.

 

25-års-jubileet

Den 3. april 1947 holdt laget festmøte ”i samhøve med 25-års høgtida”.  Her leste formannen et dikt viet 25-årsjubileet. ”Dette hausta stor fagnad” Deretter fortalte Skogsletten om stiftelsen. Det planlegges også et stevne sommeren 1947 i anledning jubileet. På jubileumsmøtet var også mange av de eldre medlemmene framme og fortalte om de første årene i laget. Det ble vedtatt at en skulle samle opp alle minner fra gamle lagsmedlemmer og få de trykt og utgitt som festskrift til stevnet.  Det synes ikke som om dette ble gjort.  Det framgår heller ikke av protokollen om det ble holdt noe stevne på sommeren.

Møtet den 7. mars 1948 tar blant annet for seg en søknad fra Troms håndballkrets om å låne huset til innendørstrening. Vedtaket ble at ” da bare to av lagets medlemmer var møtt opp, skjønt alle også er medlem av UL Vetten, ser vi oss nødt til ikke å innvilge søknaden foreløpig.”

 

Møte på låven hos Olai

Vi må også ta med møtet 14. august 1948. Dette møtet fant sted på låven hos Olai Olaisen. ”Det kan i parentes merkast at etter vonlaust tiltak for å få til et møte på Folkvang leide styret bil til Slagstad. Så ein fin augustkveld med syngande ungdomar gjorde UL Vetten invasjon på Slagstadgården”.  Her hadde Olai og frue laget til et festlig møtelokale. På møtet blir det bl.a. besluttet å ta opp et lån på kr. 1500.- til ”vøling av huset”.  Samme møte vedtar også at det skal avvikles dugnad (ungdommen samler seg en dag) til reparasjon av vannledningen. Det synes ikke som vannledningen ble ordnet på dugnad, for året etter går det fram av protokollen at saken utsettes til lånesøknaden blir innvilget. På styremøtet  den 27. desember 1949 blir det for øvrig opplyst at lånet på kr. 1500.- er innvilget i Bjarkøy Sparebank.

At laget i denne perioden arbeider tungt, kommer tydelig fram på dette styremøtet, der det står at ” Styret saknar melding frå Folkeboksamlingen. Årsmelding for laget kan styret ikke gi til årsmøtet på grunn av at der har vært avholdt kun et møte og ellers er ingenting gjort av lagsarbeide i året som er gått”.

 

Idrettslaget skilles ut

Årsmøtet for 1949 blir avholdt 28.desember. Av interesse herfra er å ta med at idrettslaget nå blir skilt ut fra UL Vetten.  ”UL Vetten sier seg enig med styret at idrettslaget har brutt sin kontrakt med laget, og da det under debatten ble opplyst at idrettslaget er gått inn i kretsen, blir det ikke lenger å anse som særlag under UL Vetten”.

Den dominerende sak på årsmøtet var imidlertid husleie ved lån av huset. I framlegget fra styret blir det sagt at styret ser det som ”sin oppgave at Folkvang holdes i best mulig stand. Folkvang skal være møte- og festlokale for øya så alle lag og sammenslutninger har derfor sterk interesse av at det er i best mulig stand, hvilket er en kostbar affære”.  Forslaget går derfor ut på at alle som låner huset, selv om de er særlag under UL Vetten, skal betale husleie. Årsmøtet vedtar husleie for alle, men etter forslag fra Edvard Paulsen blir sykeforeningen fritatt. På samme møte blir Johs Dahlberg og Asbjørn Slagstad valgt til æresmedlemmer av laget.

                          29-12-13 (Small)

1950-  ny giv

I årsberetningen for 1947 skriver Johs Dahlberg om etterkrigstidens lammende hånd. Denne synes å ha løsnet noe på grepet når vi kommer fram til 1950. Harry Hansen er formann dette året og aktiviteten er relativt stor. Det avholdes styre-  eller lagsmøter nesten månedlig. I årsberetningen for året blir det også kommentert at laget har hatt stor framgang.  ”Medlemstallet er steget betraktelig og det synes en større interesse av medlemmene”. Møtereferatene viser også at aktiviteten har vært høy. Karstein Slagstad blir valgt til leder av studieringen, og den synes å komme i gang. Det sendes brev til fylkeslaget om at en ønsker skuespillerkurs lagt til øya. Ragnhild Osen er en drivkraft i dette arbeidet. Det kjøpes inn sminkeskrin.  I møtet 12. november refereres skriv fra Riksteateret angående forbedring av lokalene. Vedtaket fra møtet er at saken sendes over til formannen i spillklubben, Johan Molin, og det utarbeides forslag om det som må gjøres for å få scenen brukbar. I 1951 meldes laget inn i Norsk amatørteaterforbund. Samme år bygges sufflørkasse og talerstol. Boken ” Ungdommens teater” kjøpes inn.

Av møtereferatet 14. mai 1951 framgår det at av kr. 2000.- som var satt av til reparasjon av Folkvang, er det nå brukt ca kr. 1540.-. Sannsynligvis er mye av dette gått med til restaurering av kjøkkenet. Vannspørsmålet har i en rekke år vært en gjenganger. Det graves nå ”ny” brønn og vannledningen søkes forbedret. Dessverre viser denne seg i en så dårlig forfatning at reparasjon ikke er mulig. Årsmøtet i 1950 har også forslag om at det må kjøpes inn grammofon, høytaleranlegg og 15 plater” for å anskaffe musikk til laget. Kostnadene skal betales kontant i den utstrekning kassabeholdningen tillater det”.  På et tidligere møte er syklubben oppfordret til å samle inn penger til ”kjøp av radiogrammafon”.

Verdt er også å merke seg at ” styret har lenge vert merksam på den uhygieniske behandling av kopper og kar på Folkvang og i den anledning gjør styret krav på at komiteen koker kopper og alt skaffetøy ved bruk på fester og tilstelninger. Ellers vil styret nekte utlån av service”.

 

Kinomatografbyrået

Sannsynligvis er 1951 første året at øya har besøk av Kinomatografbyrået med filmframvisning. Den 5. april og 3. mai er huset leid ut for kr.25.- til dette formålet.

Husutleie og pris er et gjennomgående tema. I møtet 15. oktober blir det vedtatt at ” utleie av Folkvang til Idrettslaget Fram som har vist uaktsomhet ved ikke å stenge og vaske etter seg.   Dersom idrettslaget forsømmer sine forpliktelser for framtiden kan ikke huset leies til idrettslaget.”  På første møte i 1951 blir det vedtatt å innkalle til ekstraordinært møte mellom redningsforeningen og UL Vetten for behandling av sats for husleie utenom vanlige møter.

Det gode arbeid fra 1950 synes å fortsette i 1951. I første møte blir det vedtatt kjøp av pumpe. ” Pumpen som er utlånt av Lars Slagstad blir laget å kjøpe dersom en får avslag i prisen”.  Lars Slagstad får også i oppgave å levere høytaleranlegg komplett med kasse.

På møtet 28. april vedtas at garderoben skal ordnes. Samtidig oppfordres medlemmene til å gi en kleshenger hver. Litt senere på våren vedtas også fullførelse av vannanlegget. Det skal støypes hus over kummen og anskaffes nye rør for de defekte. Samme møte vedtar en også å kjøpe jern for vøling av taket.  Om alle disse ting blir gjort dette året, vites ikke. Det henstilles til syklubben å kjøpe rørene, evt. må en oppta lån. Taket tar en sikte på å ordne gjennom dugnad.

Det tilsettes en pedell for vask. Satsene er kr. 7.- for storsalen, kr. 5.- for lillesalen, kr.3.- for kjøkkenet og kr.2.- for koppvask.

 

Fredning av småvilt

På møtet 18. mars. fremmer Marinius Steinheim (bildet) forslag om fredning av småvilt på øya. Vedtaket blir at ”hare, rype, ærfugl, gås, storspurv og gåsebog  blir fredet i et tidsrom av 5 år. Samtidig skal det innføres to harepar”.  I senere møte blir det vist til at  ”styret har utferdiget skriv til Bjarkøy herredstyre for anbefaling”.

                                        28-4-6 (WinCE)

 

Boksamlingen blir kommunal

Dette året overtar kommunen eiendomsretten til UL Vettens boksamling  ”på de vilkår som boksamlingsstyret sammen med inspektør Hilleskog har vedtatt”.  Saken er tatt opp på et tidligere møte, og det var enighet i laget om en slik løsning.

Laget ønsker dette året å igangsette snekkerkurs og sykurs. Det søkes om midler gjennom Troms Ungdomsfylking. I svar fra denne blir det opplyst at fylkingen kan gi støtte på kr. 25.- pr. uke, maks kr. 200.-.  Det opplyses at medlemskap i Troms Husflidslag kan utløse midler. Vedtaket blir at laget blir innmeldt i Troms Husflidslag.

Fast innslag på møtene hadde tidligere vært diskusjoner over oppgitt tema. Denne tradisjon videreføres nå. Av diskusjonstema kan nevnes: ”Den beste metode for pengesparing”, innleder Lorens Mikalsen. Karstein Slagstad innledet til emnet ” Moral”,   Ivar Olsen, Lundenes, innledet til diskusjon om emnet  ”Er idretten og sporten i dag drevet slik at det gagner folk og land, eller er den blitt en karikatur av det den skulle være”. På møtet 15. juli holdt Roald Sandvold foredrag om dikteren Olav Duun. I årsmeldingen for dette året står det at formannen under redegjørelsen for lagets arbeid  ”gav medlemmene både ros og ris, men stort sett hadde det vært et bra arbeidsår”.

UL Vetten fra 1952 til 1960

Harry Hansen gjenvelges som formann for året 1952. Det planlegges skirenn i påsken. Lorens Mikalsen blir valgt som ansvarlig. Lorens innleder også til diskusjon om ” Flukten fra landsbygda”.  Ellers er det tydelig at vedlikehold av huset og økonomi er en gjenganger.  Diverse foreninger lover å yte bidrag til reparasjon av Folkvang. Man erkjenner at det er vanskelig å få utført ting på dugnad. For eksempel vedtar man å sette maling av huset ut på anbud.

                                          30-2,1-9 (Small)

                             

Elektrisk lys

Lorens Mikalsen blir valgt til formann for året 1953. Den store saka dette året blir installasjon av elektrisk lys på Folkvang. Egen komite blir oppnevnt. Den 4. nov har denne i samarbeid med styret klar et  detaljert  opplegg for antall lyspunkter, stikkontakter osv.  Det vedtas å sette arbeidet ut på anbud. Lars Slagstad får tilslaget.

Årsmeldingen for 1954 bærer preg av liten aktivitet i laget, men det framgår at det elektriske anlegget nå er på plass. Som for husstander ellers på øya, må det ha vært litt av en overgang å få installert elektrisk strøm på Folkvang. Formann dette året var Karstein Slagstad.

For år 1955 er Johan Molin formann. På møtet 15.mai vedtar man å ta opp et lån på kr. 8000.- i Bjarkøy Sparebank for reparasjon og vedlikehold av huset. På møtet 27. november redegjør formannen for det arbeidet som er utført. Utvendig maling gjenstår. Det samme gjør støyping av brønn. Samla byggekostnader er imidlertid kommet opp i kr. 9508.95, og det utløser en diskusjon om inndekking. Det ender med at Tiltaksforeningen yter tilskudd og siste del dekkes av syforeningen som gir hele sin kassabeholdning, kr. 400.- til formålet. På årsmøtet dette året blir det bl.a. en lang diskusjon om drage på taket eller ikke. Vedtak om drage.

 

Karneval

Som en liten kuriositet kan nevnes at Idrettslaget arrangerer karneval nyttårsaften dette året (1955). Det blir en årlig tradisjon er lang periode framover.

                                    P020 (Small)

                                  Karneval på "huset", Inger Chruickshank og Per J. Molin som " Dr. X".                                                                                        

Formenn de neste årene er Lars Slagstad 1956, Karstein Slagstad 1957, Evald Steinheim 1958 og 1959 og Berhard Myrvang 1960.

Det er tydelig at laget nå har mistet noe av sin rolle som kulturfaktor. Møteaktiviteten er relativt lav. Diskusjonene over oppgitt tema og med egen innleder er mer eller mindre opphørt. Sakene dreier seg i stor utstrekning om vedlikehold av huset og tiltak for inntekt.

Musikkanlegget er viktig. Forbedring av dette går ofte igjen. I 1957 fattes for eksempel vedtak om at ” styret får fullmakt til å gå til innkjøp av plateskifter og sørge for reparasjon og ombygging av forsterkeranlegget”.  På et senere møte samme år er vedtaket at en ønsker å anskaffe en elektrisk platespiller, høyttaler og et forsterkeranlegget ombygd for lysnettet. Det viser seg at dette kommer på kr 600.-, men atter blir Tiltaksforeningen redningen. Den bidrar med kr. 100.-, noe som sikrer fullfinansiering. Arbeid og montering utføres av Lars Slagstad. En annen saksgjenganger er støyping av brønn. I 1958 pålegges formannen å få ferdigstøpt brønnen hurtigst mulig, men enda 3 år senere er saka oppe. Nytt WC vedtas bygd i 1959.

I 1960 forsøker en å få til en hobbyklubb for ungdommen. Det settes opp klare statutter for drift.

Så vidt vites var denne hobbyklubben i drift en periode. At fritidstilbudet til de unge på øya ikke var overveldende, kan kanskje denne episoden være et eksempel på. Den 9. sept 1961 er det innbrudd på Folkvang. Saken blir ansett så alvorlig at den blir anmeldt til lensmannen i Bjarkøy. Anmeldelsen har denne ordlyd: ” Lørdag den 9. september ble det gjort innbrudd i UL Vettens lokale Folkvang i den hensikt å arrangere dansetilstelning”.  Deretter følger navn på de fire. Anmeldelsen avsluttes med: ”Vi forlanger disse straffet etter tiltale”. Saka skaper selvsagt debatt. Den er oppe på årsmøtet 27. desember 1961. Vedtaket her er at ungdomslaget henstiller til styret om å ta avgjørelse. På neste styremøte fatter så styret beslutning om at anmeldelsen skal trekkes. Begrunnelsen er at ”da de anmeldte personer er spredt vidt ikring, og avhørelse av disse blir vanskelig, finner en det best å trekke anmeldelsen tilbake”.  I ettertid kan en vel si at anmeldelse kanskje var vel dramatisk, særlig når en ser på bakgrunnen for innbruddet. En ønsket å arrangere en dansetilstelning.

I 1961 er Ann Karin Einan formann i laget. Fra hennes formannstid er det særlig verd å ta med at det gjøres vedtak om å undersøke mulighet for platelegging av Lillesalen.  At de første års entusiasme for laget er gått sterkt tilbake, viser det faktum at årsmøtet 16. desember 1960 måtte avlyses pga for få frammøtte. Ann Karin Einan blir etterfulgt som formann av Per Johan Molin. Formann for årene 63 og 64 er Bergliot Slagstad.

Medlemsliste 1946 (Navnene ført opp slik de framkommer i medlemsprotokollen)

Alfhild Kristiansen

Ingrid kristiansen

Ditlev Vibe

Johs. Eilertsen

Oslaug Eilertsen

Kristian Myrvang

Sigurd Meløe

Tordis Kildal

Edna Eilertsen

Persvald Myrvang

Astrid Steinheim

Gunvor Andreassen

Bjørg Slettli

Harry Slettli

Bjarne Andreassen

Fridtjof Andreassen

Inge Andreassen Kurt Olsen

Kristen Moritzen

Magnor Andreassen

Paul Dahl

Olaf Kildal

Simon Kildal

Johan Kildal

Henrik Mikalsen

Klara Mikalsen

Sverre Mikalsen

Arnulf Olsen

Kalle Bredal

Arvid Paulsen

Otto Olaissen

Johan Molin

Fritz Karlsen

Harry Olaissen

Petra Pettersen

Reidun Paulsen

Lorens Mikalsen

Odd Slettli

Fru Slettli

Frk Slettli

Johs Dahlberg

Lars Slagstad

Bergliot Slagstad

Andreas Midtun

Borghild Midtun

Bjarne Varnes

Toralf Fredriksen

Gudrund Fredriksen

Olaf Fredriksen

Ingvarda Fredriksen

Hedly Andreassen m. frue

Paul Pettersen

Henry Johansen

Edel Johansen

Henry Fjellbu

Torbjørg Fjellbu

Gunvor Henriksen

Oskar Benjaminsen

John Dahl

Judith Henriksen

Petra Bredahl

Anna Molin

Sigurd Steinheim

Karstein Slagstad

Sverre Meløe

Gudrun Meløe

Helma Molin

Olaf Henriksen

Berny Andreassen

Odd Johansen

Edna Einan

Trygve Einan

Petra Pettersen

Reidun Paulsen

O. Slagstad

Kjell Repvik

Bertran Hansen

Marie Andreassen

Magnhild Andreassen

Lerke Jansen

Petra Jansen

Gudbjørg Meløe

Nils Henriksen

 

 

 

Medlemsliste 1964

Borghild Midtun

Andreas Midtun

Sissel Midtun

Sylvi Midtun

Arne Kåre Berg

Kåre Berg

Anny Berg

Jens Reidar Fredriksen

Aage Pettersen

Erling Skarstein

Olger Myrvang

Eldar Jørgensen

Turid Himberg

Steinar Jørgensen

Lars Slagstad

Bergliot Slagstad

Aase Slagstad

Ellen Slagstad

Aslaug Dahl

Trond Slettli

Knut Chruickshank

Lina Chruickshank

Frits Fjellstad m.frue

Birger henriksen

Gudrun Midtun

Maldevin Hansen

Pauline Hansen

Herman Eilertsen

Berhard Andreassen

Guttorm Chruickshank

Oddlaug Olsen

Britt Midtun

 

 

                   

.