Utvidelse av banen 1951-55        

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

1951 - Utvidelse av banen kommer på sakskartet.

På styremøtet 15. april 1951 er det diskusjon om kjøp av nye drakter. Vedtaket er at en skal kjøpe lyse blå bluser og mørke blå bukser til handballaget. Det blir også vedtatt å kjøpe en handball, ” men fotball ikke foreløpig.”  På dette møtet blir det også for første gang drøftet å utvide banen (utvidelse av banen var også nevnt før krigen). Tordis Kildal får i oppdrag å se på saken. Saken om utvidelse av banen og flytting av kjøreveien kommer opp på nytt på styremøtet 08.12. 1951.  Fridtjof Andreasen ” skulle ta seg av og få samtlige oppsitteres underskrift til å flytte banen.” På dette møtet behandles også et skriv fra Grytøy idrettslag om sammenslåing av de to lagene. Forslaget blir nedstemt.  Fra 1951 er det også vedlagt protokollen en erklæring som går på at ” Undertegnede eiere av bruksretten til kjøreveien i utmarka over den nåværende naturlige idrettsbane gir herved sitt samtykke i å forandre retningen av veien slik at idrettslaget Fram, Sandsøy, kan få full anledning til å utbygge baneanlegget i lovmessig form, når laget finner det nødvendig. Fra dags dato frafaller vi retten til bruk av nevnte veistrekning over banen”.  Brevet er datert 28.12. 1951 og undertegnet av samtlige eiere av bruksretten til utmarka i Hallevika.

Utvidelse av banen blir en gjenganger de neste møtene og årene. Fridtjof Andreassen er den som får ansvaret for å forhandle med grunneierne.

Den 13.12.1953 er det årsmøte i laget. Fridtjof Andreassen blir valgt til formann.  Audun Andreassen, Hildur Andreassen, Valborg Bredahl og Karstein Bredahl er med i styret. Kasserer er Hermann Eilertsen.  Også på dette møtet er banesaken oppe, med vedtak om kjøp av banen så snart som mulig.

                                            29-28-10

Den 6.8. 1954 er det medlemsmøte på Einaråsen. Her kommer man et skritt videre i banesaken da det vedtas å søke lån i Bjarkøy Sparebank på kr.900.- til kjøp av banen. Fra samme år er det også vedlagt protokollen et skjøte på kjøp en parsell på 13,65 dekar til opparbeidelse av idrettsplass. Kjøpesum kr. 820.-. Av skylddelingspapirene framgår at for selgeren møtte Johan Eilertsen og for kjøperen formann Fritdjof Andreassen og nestformann Karstein Bredahl. Olaf Henriksen møtte som tilstøtende jordeier. Skylddelingsformann var Johan Molin.

Styremøtet 14. juni 1955 vedtar å forhøye lånet i Bjarkøy Sparebank til kr. 2000.- for å få idrettsbanen opparbeidet. Man ønsker å benytte bulldoser som er på øya for å opparbeide lekeplass ved skolen. Det er for øvrig Karstein Bredahl som er formann i laget dette året. På idrettsmøte på Einaråsen 10. juli 1955 får styret fullmakt fra laget om å søke om dette tilleggslånet, 25 sandsøyværinger har skrevet under som kausjonister for lånet.  I tillegg vedtar man å søke Bjarkøy kommune om et bidrag, stort kr. 1200.-. Av senere referat framgår at kommunen ytet et bidrag på kr.1000.-.

Det framgår ikke mer av protokollen om ferdigstillelse av banen, men tilnærmet ferdig er banen i 1955.