Utskiftninger

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Utskifte av gården Altevik,  påbegynt  9/11 1840. Dette var på forlangende av Kristian Kildal som eide 1 ½ våg og klokker og skolelærer Christen Olsen ½ våg. Dette beskriver grensene mot nabogårdene og mellom de to jordeierne, tl. 7/10 1841.

 

Altevik1880 (Small)

                                     Altevik før mai 1880

 

Foran på bildet har vi hovedbygningen på bruk 3 (prestegården da presten Blom var prest i Bjarkøy). På høyden ligger hovedbygningen på bruk 2 (tilhørende Kristian Kildal) og til venstre for denne klokkergården (til Christen Olsen). Klokkergården var egentlig prestegården i Altevik som var forfalt så mye at presten Blom fikk leie den nyss oppførte gården til Simonette Kildal (foran på bildet). En finner også i 1865 at den gamle klokkergården som måtte rives hadde navnet Nordstrand. Helt bak kan en se en av husmannsplassene på klokkergården.  Her bodde på denne tiden husmannen Simon Nilsen.

 

 

Delings og skyldelingsforretning 16. sept. 1870.

Lagrettemenn var Ole Eliassen, Nils Christensen, Marthinus Knudsen og Ditlef W. Lund. Matr. Nr. 29, løbenr. 158 av skyld 1 daler 3 ort og 19 shilling.

 

Gården ønskes delt i to mellom Christian Kildal og Simonette Kildal. Utskifting av innmarken. Av husmanns-plass nevnes Bratteberget med Trættevollene. Hver part skal brukes uten noe som helst fellesskap.  Derimot er gårdgrunnen ”tiligemed Storageren”, som ligger på den vestre parts merker, tilhørende den østre part. ”Søhuusgrund” er enhver eier berettiget hvorsomhelst.

Vestre part matr. Nr. 29, løbenr. 158a tillegges skyld 4 ort 9 shilling og tilfaller Christian Kildal.

Østre part matr. Nr. 29, løbenr. 158b tillegges skyld 4 ort 10 shilling. Begge parter ansees like gode, den østre part får bruksskillingen.

 

 

Udskiftningsforretning, Senjens sorenskrivers Pantebok nr. 11, folie 360, 15. april 1879, sluttet 26. juni 1887.

 

År 1877, den. 5. og 6. juni ble etter rekvirenten Paul Simonsen en offentlig utskiftingsforretning avholdt over matr.nr. 47/29 i Sands prestegjeld i rekvirentens hus.

Utskiftningsformann E. B. Falch og utskiftningsmenn Ole Kristoffersen Berg og Nils Mortensen Sama.  Kopi av bl.a. delingsforretningen over Altevik av 9. til 11. nov. 1840 ble levert P. Simonsen.

Paul S. Simonsen, eier og bruker av 158a, skyld gl. 2/6, ny 4 ort 9 shilling.

Simonette Kildal eier løbenr. 158b, skyld 2/6, ny 4 ort og 10 shilling.

På Stiftsdireksjonens vegne møtte for klokkergården, kirkesanger Kristian Olsen og Sands ordfører  M. Knudsen, Slagstad.

Klokkergården har løbenr. 157, gl.skyld 1/12, ny 2 ort og 23 shilling.

Husmennene  S. Jansen (Bratteberget) og Simon Nilsen(klokkerjorda) var også til stede.

På befaringen kom også den tilstøtende eier til Sand, Simon Kildal.  Skjellet ble oppgått og merker satt som var blitt dårlige.  Felles ble Altevikholmen, fjæren, tangbruk og sandstrand, felles etter jordskylden.  Denne utskiftningsforretningen ble fortsatt  25. og 26. juni hvor skillelinjen blir fastlagt mellom gårdene i detalj, nå også utmarken.  Her blir nevnt stedsnavn som  ”Sandskremyr,  Prestmyren og Prestageren”.

I denne forretningen ble det besluttet å flytte husene på klokkergården (tidligere prestegården), iberegnet skolehuset.  Skolehuset skal ha stått nede ved sjøen, på parsellen Strandheim, like ved en forhøyning i terrenget.  Her kan en påvise restene av en mur.  Omkostningen ved flyttingen ble taksert til kr. 1080,-.

 

Derav betaler P. Simonsen 4 ort 9 shilling eller kr 160,-

Frk. Kildal betaler 4 ort 10 shilling eller kr 160,-

Sands kommune  2 ort 23 shilling eller kr 160,- ,

totalt kr 480,-.

 

Resten kr  600 hentes fra Stortingets bevilgende midler. Flyttingen måtte være utført før 15. mai 1880.  P. Simonsen pålegges å pløye og gjødsle 3 ½ mål åker, S. Kildal ½ mål på klokkergården.  Husmennene betaler avgifter til de som får disse på sin jord.  Lars Jansen (hos Kildal), Jørgen Olsen (hos Kildal) og Simon Nilsen (på klokkergården).  Utmark med torvemuligheter og skog deltes også.  I denne forbindelse blir nevnt  ”Tranmelhaugen ”. Dette er trolig stedet hvor Høve hadde sommerfjøset.

 

I 1877 ble det opptegnet et kart over bruk 2 og bruk 3, samt klokkerjorden.  Dette kartet har vi nå funnet på bruk 2 og retusjert dette da det hadde betydelige skader. Dette viser hvor husene stod og hvor veiene gikk på denne tiden.

 

                                                      1877-1 (Small)

Kartet er opptegnet i 1877 av oppmålingsassistent Henry Lindgard og kopiert av Fr. Treting.

Målestokken er 1:2000 nede på kartet finnes en skala som viser avstander i 100 alen.

 

DEL A

Klokkerjorden, senere bruk 1 som var "restene" etter at Christian Kildal kjøpte prestegården.

Skillet mellom A og B er som vist ei rett linje fra c-d på kartet. Dermed kom huset på

klokkergården inn på del B og måtte flyttes, se ovenfor og bildet fra denne tiden.

På kartet er ikke husmannsplassen på klokkereiendommen inntegnet, ei heller den

gamle prestegården. Dette må komme av at det var grensen mellom A og B som hadde ført

til denne utskiftningsforretningen og klokkerjorda berørte ikke selve forretningen.

           

DEL B

Ble bruk 2. Skillet følger gårdselva i store trekk (grenselinjen som er benevnt a-b).

Gården til Paul Simonsen, rekvirenten av utskiftningen.

 

DEL C

Ble bruk 3. Gården til Simonette Kildal. Her er ikke inntegnet bruk 5, Solbakken. Dette virker

noe merkelig siden dette husmannsbruket oppgis utgått fra bruk 2 så sent som i 1908 hvor

Konrad B. Olsen (lærer og klokker) får tilskjøtet eiendommen. Hvis en går inn på dagens

kartverk, ser en at grensen mot gården Sørsand er en rett linje fra Iverodden, mellom

Solheim (30/8) og Bergly (29/42) og vidre i nordøstlig rett linje med Sørsand til venstre.

Men på denne tiden bodde klokkeren på Solbakken.

Det som gjelder er uansett den skrevne utskiftningsforretningen som vi har kopi av og som Per J.

Molin i sin tid maskinskrev til Inger Kildal.

 

I det følgende finnes kartet oppdelt i deler

 

1877-1-a (Small)

 

1877-1-b (Small)

Nordre del av den dyrkete marka.

1877-1-c (Small)

Søndre del av den dyrkete marka. NB. Bygninger på del A er ikke med i utskiftningen og heller

ikke inntegnet her.

1877-1-d (Small)

Vestre del av Altevika, Solbakken er ikke med.

 

Vi ser at veiene gikk helt annerledes enn i dag (over Husbakken og nedenom der UL Vetten har

sin bygning og mye nærmere sjøen enn i dag. Interessant er det å finne ut hvem som bodde i

de inntegnete bygningene. Utfra skylddelingspapirene vet vi en god del, de øvrige boligene måtte

selvsagt "huse" de som bodde i Altevika på denne tiden. Det finner vi ved å studere slektsopp-

lysningene for gården Altevik. Noen tjenestefolk må vi gå ut fra kan ha hatt sitt opphold på gården.

 

Et eget kartutsnitt viser husene på bruk 2 og 3 som utskiftningsforretningen behandler, husene på

klokkereiendommen er derfor ikke inntegnet.

 

                                                          1877-1-e (Small)

 

Det vi med sikkerhet vet:

1.

Fjøsen til Simonette Kildal, se under bruk 3. Denne må være tegnet i gal lengderetning.

 

2.

Stuebygning der Simonette Kildal bodde da hun leide ut til presten Blom det nye huset med fjøs.

 

3.

Våningshuset var nytt da presten Blom leide dette i 1876, tilhørende Simonette Kildal på bruk 3.

 

4.

Husmannsplass under Kildal etter at utskiftningen var over.  Her bodde Jørgen Olsen med familie,

se under bruk 6 og 7 og "Husbakken".

 

5,6

Husmannsplass under Kildal etter utskiftningen.  Her bodde Lars Jansen, se under bruk 4, "Bratteberget".

 

7.

Våningshuset til Paul Simonsen gift med Kirsten Elisabeth Ursin, bruk 2.  Paul døde før 1884.

 

8.

Bolighus for tjenestefolk etc. for bruk 2.

 

9.

Fjøsen tilhørende våningshus 7.

 

10.

Huset i "Maria Vegner-vika" er etter 2. kona til Nils Edias Kristiansen Vegner. Hennes navn var

egentlig Julie Marie Johansdatter, f. 20/7 1853 og kom fra Vågan. Slekta til Nils kom fra

Dverberg. Siden siste barnet de får er født i 1866, er trolig Nils død før 1877 og enka bor her

med 3 barn etter mannens fra hans 1. ekteskap. Første kona døde i 1870.

 

Det vi ser av kartet og bildet fra denne tiden er at klokkergården/prestegården ikke er inntegnet på

kartet siden denne skulle rives før 1880 ?. Heller ikke huset til husmannen til klokkeren, Simon Nilsen.

 

 

30-19-1 (Small)

Læreren/klokkeren bodde trolig i huset bak skolen som er bygningen i midten. Dette bildet

er tatt etter 1877, i midten har vi skolebygningen som stod nede ved sjøen. Kanskje er ingen av

husene 11-17 skolebygning eller klokkerhus. Huset helt til venstre er det ingen som vet noe om.

 

Følgende familier hadde sitt opphold i Altevika i 1877 (utenom de vi allerede har nevnt) og som

ikke tilhører "klokkerfamilier":

 

1. Adolf Martin Hansen, gift med Lorentine Kristine Jahnsdatter. Sønn født i 1877 i Altevika.

2. Jens Jakobsen, gift med Kristianne Larsdatter, barn født 1877.

3. Iver Andreas Nilsen, gift med Nikoline Berg Kristiansen. Disse er foreldre til Kastberg B. Iversen

   som bygde Sommarro.  Bror til Iver, Simon Nilsen var husmann på klokkereiendommen.

 

Slik husene er plassert og dertil størrelsen av disse, er det trolig ikke flere familier som bor i husene

merket med 11-17.