Bruk 2 Gjerde og 10 Myra

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 2,  Gjerde og bruk 10 Myra

 

Den gårdparten som lå lengst fra ”sjøhusene”, Gjerde, hette fra først av ”Kalve-gjerde”.  Her hadde ungdyrene sin innhengning siden disse trengte minst ettersyn og var lengst fra folk. Dette var på den tiden alle husene stod samlet nede ved sjøen.

 

Laars Marthinussens familie:

 

Utskrift av tavle

 

Skifte- og gårdspapirer:

Den 3/7 1848 får Lars Mikal Martinussen bygselseddel fra Arne Markussen (b.4, f.341).

Dette var den første gårdparten som ble bygslet bort av Kolsland etter at Christian Kildal hadde solgt gården til Arne Markussen.

Lars Mikal var født 25/6 1818 på Vestnes på Bjarkøy og ble i 1843 gift med Rachel Dorthea Olsdatter, f. 1822 på Flatøya, d. 9/5 1902. Familien var allerede bosatt på Kolsland og sønnen Ole Jakob var født her 7/9 1846. Først 10/6 1871 blir denne gårdparten skjøtet over til Lars Mikal og sønnen Ole Jakob, skjøte tinglest 29/9 1875 (b.10, f.401). Kjøpesummen på 170 rd. var både for hus og eiendom.

 

Peder J. Hansen fortalte i sin tid at da våningshuset ble bygget på Gjerde, var det vanlig å ta turer hit opp da bygget hadde fått to skorsteiner og var stort for sin tid. En antar at det var Lars Mikal som oppførte huset rundt 1860.

 

2-1 (Small)

                                   Br.nr.2, Gjerde i 1945

 

I 1886 er det skifte etter avdøde Rachel Dorthea (starvboenke), skiftet er tinglest 14/11 1887 og fordeler arven mellom de fire barna:

 

1.Ole Jakob Larsen, f. 7/9 1846, d. 4/1 1901, gift første gang 1882 med Racel Dorthea Olsdatter, f. 20/6 1862, d. 14/3 1885 fra Haugan. Disse har  kun ett barn, Albertine Otelie, f. 10/11 1882. Men Ole Jabob gifter seg på ny i 1887 med Dorthea Marie Kristensdatter fra Gratangen, f. 7/8 1853 og får tre barn i sitt siste ekteskap.
2.Margrethe Oline, f. 12/7 1850, gift på Flatøy, d. 5/3 1878 (før skiftet), men med gjenlevende gutter.
3.Karen Dorthea, f. 17/4 1853, gift på Slagstad 1875 med Iver Holt Pedersen, f.1849. De har ved skiftet i 1887 fire barn.
4.Peternelle Marie, f. 28/8 1858 og gift 1883 med Lorents Kornelius Jakobsen, familien bodde på Elvebakken, senere bruk 3.

 

Halvdelen av dette bruket (bruk 2) ble taksert til kr 1340 og overtatt av enkemannen Ole Jakob Larsen ved at han svarer et pantevederlag til dattera Albertine Otelia med kr. 707,99 (b.14, f.318).

En delingsforretning datert 15/10 1889 deler denne del av Kolsland i bruk 2, senere kalt Gjerde (gammel skyld 103, nytt 74 øre) og Elvebakken bruk 3 (gammel skyld 103, nytt øre 74) som fra nå av tilhører Lorents K. Jakobsen.

 

Men i 1899 er også Ole Jakob Larsen på bruk 2 (Gjerde) død og det blir utstedt et hjemmelsesbrev fra skifteretten datert 9/1 1899 for kr. 2,07 (b.21, f.63) til gjenlevende hustru og starvboenke Dorthea Larsen (født Kristensdatter) på bruket taksert til kr 1205,00 (b.24, f.174).

 

I annet ekteskap hadde Ole Jakob tre barn, Rebekka Birgitte, f. 25/10 1887, Jenny Adine, f. 28/2 1890 og Kristian Lars Blom, f. 12/10 1894.  Gården er også beheftet med et pantevederlag til dattera Albertine Otelia (se ovenfor). Albertine Larsen, f. 10/11 1882 får utflyttingsattest til Trondheim 1/9 1906. Hun flytter imidlertid videre til Oslo. På denne tiden er det at lærer Chrtoffer Sørensen fra Narvik kommer til Sandsøya. Den 12/1 1903 blir det tinglyst en panterett i eiendommen for takstsummen kr. 1205,00, der skal betales til Johan Nordahl, Narvik for kr. 1420,00 med panterett i bruk 2 med bestående hus (b.23, f.239).  Samme år blir det tinglest utpanting for jordskatt og tiende for 1902 og brannkontingent for husene.  De økonomiske forpliktelsene er blitt for store og starvboenka Dorthea M. Kristensdatter skjøter den 14/3 1904 til Christopher Sørensen, Narvik Gjerde med hus for kr 2.500,00 (b.23, f.470), tinglyst den 8/6. Samme året blir også tinglest en obligasjon fra Chr. Sørensen til Trondenes Sparebank for kr. 1.000 med 1. prioritet i bruk og hus.

 

Da Sørensen i 1906/1907 igjen flyttet til Narvik, kjøper Peder Anton Berg Knutsen fra Øksnes, f. 15/8 1875, gift 1900 Oline Petra Marie Petterdatter, f. 7/5 1877 i Frakkfjorden i Loppa, d. 26/2 1958 bruk 2 for kr 1.900,00.  Disse hadde sitt opphold ovenpå hos Peder og Antonie Hansen på bruk 1.  Petra og Antonie er søskenbarn og ektemennene hadde gått sammen om kjøp/drift av bl.a. fiskefartøyer.

 

            2-2 (Small)

 

Men allerede 19/2 1909 omkommer Peder Knutsen på Lofothavet. Igjen sitter Petra med tre små barn, Erling Kristian Hagbart, f. 17/3 1902, d. 16/6 1973, Sverre Andreas, f. 16/3 1903, d.3/3 1929 og Ågot Elise, f. 7/6 1908, d.18/4 1992.  Starvboenken  sitter med boet inntil hun gifter seg på ny i 1915 med svensken Johan Andreasson Molin, f. 22/3 1854 på Bjørknäs i Undenäs i Sverige. Johan var da bosatt på Husbakken i Altevik hvor hans første kone døde i 1913. Johan var stiger på Salangsverket da dette opphørte i 1912. Her traff han ing. Kristian Strøm som etablerte firmaet Beton i Harstad inntil dette opphørte rundt 1930. Han arbeidet sammen med Strøm inntil firmaet gikk konkurs.  Det var således ingen gårdmann som kom til Gjerde i 1915.

 

I 1937 dør J. A. Molin og den 30/10 samme året er det skifteskjøte i boet der sønnen Johan Håkon Peder Molin, f. 10/9 1916, d. 24/1 1999 kjøper eiendommen for kr 2.294,69.  Etter at gjeld og omkostninger er trukket fra, utbetales arvinger fra begges tidligere ekteskap sin del kontant etter låneopptak i bank. Johan overtok driften av bruket allerede i 1934.

 

            2-3 (Small)

 

Johan jr.  ble gift i 1937 med Helma Olsen, f. 13/10 1912, d. 22/1 1991. Hun kom fra gård med seterdrift (Vestli), men er født på gården Holmestrand i Kirkesdalen, Målselv.  Dermed var grunnlaget lagt for dyrking av jorda. Foreldrene til Helma var Oskar Magnus Olsen Moeng, Kirkesdalen, f. 8/9 1893, d. 6/5 1978 og Julianne Jakobsdatter Holmestrand, Kirkesdalen, f. 4/7 1891, d. 16/8 1985. Julianne ble gift i Øverbygd og Oskar i Kirkesdalen.

I 1938 kjøper Johan jorda etter halvbroren Erling Knutsen, Nylund b.nr. 8 da han forlater Sandsøya. En tomteeiendom ble utskilt på ca. 5 mål til Johanna Dahl Knutsen. Det nye navnet på denne tilleggsjorda ble Myra, br.nr.10, av skyld 21 øre. Kjøpesummen  er kr 3.720,80 med påstående uthus. Skylddelingsforretningen og skjøte er datert så sent som 26/11 1947.

 

        31-2-211 (Small)

 

          2-5 (Small)

 

Helma og Johan med barna i 1942. Sortering av 2 dager gamle hønekyllinger

med ”chick-tester”. Sigmund Skarstein og Arne Markussen følger spent med..

 

På bruk 2 og 10 dyrket Helma og Johan til sammen ca. 50 mål jord. Ved siden av husdyrhold ble det dyrket poteter og grønnsaker, samt eggproduksjon og sertifisert produksjon av hønekyllinger.

 

2-6 (Small)

Helma med kyrne i 1960                                    Helma og Johan Molin

 

2-8 (Small)

 

Sommeren 1979 igangsettes arbeidet på en ny tomteeiendom, Heimly. Ingen av de tre barna, Jorun Synnøve, Karin og Per Johan overtar eiendommen. Gården selges med hus, redskaper og besetning til Lars og Kjellrun Johansen for kr. 700.000,-. På gården var det 10 kyr, 2 kviger og 650 høns.  Skjøtet er utstedt 20/3 1980 og konsesjon er gitt 7/5 1979.

 

Gr.nr.31

Br.nr.2/10

Bruker 1945: Johan Molin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

3

0.2

0.4

0.8

0.9

2

10

7

 

104

83

75

 

                             

2-9 (Small)

Familien Helma og Johan Molin med barna Jorun Synnøve, Karin og Per Johan.

 

Se også slektstavlen ovenfor.

 

Slektsopplysninger for 1. familie på Gjerde:

Lars Mikal Martinussen, f. 25/6 1818 på Vestnes, Bjarkøy, d. 14/2 1897 var blitt gift i 1843 med Rachel Dorthea Olsdatter, f. 1822 fra Flatøya. Disse oppførte de første husen på gården. Deres barn:

 

1. Ole Jakob Larsen, f. 7/9 1846, overtar gården, se nedenfor.

2. Margrethe Oline Larsdatter, f. 12/7 1850, gift på Flatøy med Jakob Petter Mikal Jakobsen, f. 16/9 1848.

3. Karen Dorthea Larsdatter, f. 17/4 1853, gift på Slagstad med Iver Holt Pedersen, f. 22/6 1849,

4. Peternelle Marie Larsdatter, f. 28/8 1858, gift på bruk 3 på Kolsland med Lorents Kornelius Jakobsen, f.8/4 1862.

 

Ole Jakob Larsen, f. 7/9 1846 fra bruket ble i 1882 gift 1. gang med Rakel Dorthea Olsdatter, f. 20/6 1862, d. 14/3 1885, fra Haugan på Kolsland, barn:

 

1. Albertine Otelie Larsen, f.11/10 1882, utflyttet 1/9 1906 til Trondheim og siden Oslo. Se også 32/10 Øverland.

 

Ole Jakob Larsen, f. 7/9 1846 ble i 1887 gift 2. gang med Dorthea Marie Kristensdatter, f. 7/8 1853 fra Gratangen (foreldre: Christen Rasmussen og hustru Anne B. Larsdatter, Laberg), barna til Dorthea og Ole:

 

2. Rebekka Birgithe, f. 25/10 1887,

3. Jenny Adine, f. 28/2 1890,

4. Kristian Lars Blom, f. 12/10 1894.

 

Slektsopplysninger for 2. familie på Gjerde:

Fra 1904 til 1906/7 bor lærer Kristoffer Sørensen fra Narvik her etter å ha kjøpt gården av enka Dorthea da mannen døde 1899. Kristoffer Sørensen, f.1846 og Marie Antonette Sørensen, f.1849, Viktoriehavn, Narvik er her ei kort tid da Kristoffer igjen får stilling på hjemplassen. Dattera Dagny rekker å bli gift på nabobruket Fagertun. Hennes barnebarn blir også bosatt på Gjerde, se 4. familie på Gjerde.

 

Slektstavle for 3. familie på Gjerde:

 

Utskrift av tavle

 

Eldre svensk slekt, se anmerkninger på tavlen ovenfor:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger for 3. familie på Gjerde:

Peder Anthoni Berg Knutsen, f. 15/8 1875 fra Øksnes, druknet 19/2 1909 på Lofothavet (ble ikke funnet), gift 1900 med Oline Petra Marie Pettersen, f. 7/5 1877 i Frakkfjorden i Loppa, d. 26/21958, kjøper gården. Foreldre til Peder er Knut Nilsen, Nordsand i Øksnes, f. 14/4 1842 i Hammers ? pg., gift 23/11 1865 med Else Randine Berg, f. 10/3 1845 i Øksnes.

Far til Knut er Nils Knutsen og far til Else er Peder Olai Elertsen Berg, Øksnes.

Foreldre til Petra er: Petter Andreas Pedersen, f. 29/7 1850 på Nesset i Frakkfjorden, Loppa, druknet i mars 1918 og Anna Danielsen, f. 13/2 1849, d. 26/4 1886, fra Bogen i Loppa. Barna til Peder og Petra:

 

1. Agnar Olai Knutsen, f. 13/10 1900, d. 18/10 1904, difteri.

2. Erling Kristian Hagbart Knutsen, f. 17/3 1902, d. 1973, gift på bruk 8, Nylund på Kolsland, se her.

3. Sverre Andreas Knutsen, f. 16/3 1903, omkom utfor Senja 3. mars 1929,

4. Agnar Olai, f. 7/11 1905, d. 18/11 1905, krampe,

5. Ågot Elise, f. 7/6 1908, d. 18/4 1992, gift med Simon Kristian Knutsen, f. 10/4 1904, d. 7/31981 fra Nordsand i Øksnes, to døttre (Åse gift med Fredrik Johansen og Sonja gift med broren Svein Johansen, Klo).

 

Enka Petra gifter seg på nytt 24/5 1915 med Johan Andreasson Molin, f. 22/3 1854 fra Undenäs i Skaraborg len i Sverige, d. 3/2 1937 på Gjerde. Johan er enkemann, var gift med Julie Hansine Wærnes fra Trondheim, f. 24/6 1853, d. 30/11 1913 på Husbakken  (barn: Inga Bergitte, f. 4/10 1878, d. 1/6 1882, Inga (June), f. 28/12 ... til USA i 1907, Anna Elisabeth, f. 14/2 1885, d. 22/8 1959, Ingvald Bernhard Molin, f. 17/12 1882, d. 12/1 1908 på Sandsøy, se bruk 29/ 7 og 30/6).

Barn til Petra og Johan Molin de:

 

6. Johan Håkon Peder Molin, f. 10/9 1916, d. 24/1 1999, gift 1937 med Helma Olsen Vestli, f. 13/10 1912 på Holmestrand i Kirkesdalen, Målselv, oppvokst på Vestli, d. 22/1 1991. Foreldre til Helma: Oskar Magnus Olsen Moeng, f. 8/9 1893, d. 6/5 1978 fra Hage i Kirkesdalen og Julianne Jakobsdatter Holmestrand, Kirkesdalen, f. 4/7 1891, død 16/8 1985 (ugifte). Deres barn:

 

1.Jorun Synnøve Molin, f. 23/8 1937, gift med Hans Striby fra bruk 32/2, se bruk 32/15, 4 barn,
2.Karin Molin, f. 20/2 1941, gift med Pål Oddvar Skog, f. 3/5 1936 på Sandstrand, d. 16/6 2003, bosatt i Medkila, 3 barn,
3.Per Johan Molin. f. 8/5 1943, gift med Britt Irene Bendiksen, fra Gullhaugen i Harstad, f. 18/4 1945 i Harstad, 2 barn, se Haugtussa, bruk 23 (26) på Kolsland.

 

 

Slektstavle for Kjellrun og familien, se under bruk 31/7 Fagertun.

 

Slektsopplysninger for 4. familie på Gjerde:

Kjellrun Solfrid Margrethe Olsen, f. 7/11 1947, kommer fra bruk 7 på Kolsland gift med

Lars Harald Gerhard Johansen, f. 15/2 1946, er innflyttet fra Kjeldebotn i Nordland , barn:

1. Willy Johansen, f. 7/9 1972, se bruk 12 og 21  på Slagstad,
2. Mona Helen, f. 14/4 1976, bosatt i Asker.

 

  2-10 (Small)

 

  Bildene er tatt på Gjerde før Lars og Kjellrun overtok: Kjellrun, Lars og Willy og Willy som konfirmant.

 

31-2-108 (Small)        

                                                                                      Mona Johansen

 

31-2-106 (Small)

                                                         Kjellrun og Lars Johansen

 

2-12 (Small)

                                Gjerde med ny driftsbygning etter fjøsbrannen 28/4 2000.